RO/436/26/1/2005 - Handel samochodami używanymi.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2005 r. Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach RO/436/26/1/2005 Handel samochodami używanymi.

"Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 4 pkt 1 i art. 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.), obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących stronami czynności cywilnoprawnej. Jeżeli jedną ze stron czynności cywilnoprawnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1a i ust. 4 cyt. ustawy, stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%. Jeżeli jedna ze stron czynności cywilnoprawnej jest zwolniona od podatku, stawki podatku określone w ust. 1 pkt 1-8 obniża się o 50%. Na mocy art. 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikami podatku są nabywcy rzeczy od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.), prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu. Prowadzący zakład pracy chronionej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, na: Fundusz w wysokości 10%, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 90%.

Z przytoczonych przepisów wynika, że Spółka nabywając samochody od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w celu ich dalszej sprzedaży, jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Jako płatnik jest obowiązana naliczyć podatek według stawki 2%. Będąc zakładem pracy chronionej zwolniona jest z tego podatku poprzez obniżenie o 50% stawki podatku i przekazanie środków z tytułu tego zwolnienia na fundusze wymienione w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że naliczony przez Spółkę podatek według obniżonej o 50% stawki podatku, tj. 1%, podlega odprowadzeniu do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Natomiast zwolniona kwota podatku stanowiąca równowartość podatku odprowadzonego do Skarbu Państwa, zasila finansowo ww. fundusze w proporcjach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Zatem, Spółka ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku w wysokości 50% z tytułu nabycia samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na zasadach określonych powołanymi wyżej przepisami. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewidują w takich przypadkach, aby Firma mogła korzystać ze zwolnienia z tego podatku w całości. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych Spółka jest obowiązana do składania deklaracji PCC-2.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych występuje tylko wówczas, gdy kontrahentami Spółki w momencie nabycia samochodów przez Spółkę są na podstawie odrębnych przepisów podatnicy podatku od towarów i usług lub jednostki gospodarcze zwolnione od tego podatku, o czym stanowi art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych."

Opublikowano: S.Podat. 2005/8/37