Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
RO/423-43/06
Czy otrzymane dofinansowanie od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu celowego jest dotacją, czy też pozostałym przychodem operacyjnym oraz w którym momencie należy je odnosić w przychód?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2006 r., znak: RO/84/2255/2006 (wpłynął do Urzędu w dniu 12 maja 2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) u.p.d.o.p. stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Spółka ma zawartą umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki (Płatnik), na mocy której ITWL Warszawa (Wykonawca) wykonuje prace w ramach projektu celowego i otrzymuje od Płatnika dofinansowanie na wykonanie tych prac. Po otrzymaniu środków Wykonawca wystawia fakturę VAT na Spółkę, podając jako Płatnika Ministerstwo. Na fakturze kwota otrzymanego dofinansowania jest kwotą netto, od której naliczony jest podatek należny VAT. W fakturze zaznaczono, że faktura jest zapłacona w kwocie netto a do zapłaty pozostaje podatek VAT. Spółka odnosi wartość faktury w koszty prac badawczo-rozwojowych, odlicza podatek naliczony z faktury, następnie przeksięgowuje kwotę netto zobowiązania na międzyokresowe rozliczenia przychodów, a podatek VAT reguluje w terminie płatności. Następnie zarachowuje otrzymane dofinansowanie na pozostałe przychody operacyjne i jednocześnie poniesione nakłady na prace badawczo-rozwojowe w pozostałe koszty operacyjne do wysokości otrzymanego dofinansowania. Ponieważ otrzymane dofinansowanie nie jest przychodem i kosztem podatkowym, wnioskodawca eliminuje to dofinansowanie z pozostałych przychodów operacyjnych i z pozostałych kosztów operacyjnych. Spółka od otrzymanego dofinansowania nie nalicza podatku VAT, gdyż nie jest ono bezpośrednio związane ze sprzedażą.

Czy otrzymane dofinansowanie od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu celowego jest dotacją, czy też pozostałym przychodem operacyjnym oraz w którym momencie należy je odnosić w przychód?

W oparciu o wyżej opisany stan faktyczny Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, co następuje:

Dofinansowanie otrzymywane od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu celowego jest dotacją otrzymaną z budżetu państwa. Dotacje te korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p. Przepis ten stanowi, iż wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Należy nadmienić, że wymieniony przepis został uchylony ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957 ze zmianą w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533). Jednakże zgodnie z art. 5 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących dotychczas.

Z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p. koreluje inny przepis tej ustawy - art. 16 ust. 1 pkt 58. Zgodnie z jego treścią nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14-14b, 23-25 i 27 tej ustawy.

Do celów bilansowych Spółka otrzymaną dotację z budżetu państwa winna ujmować na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" w momencie jej wpływu do jednostki. Następnie zaliczyć ją do pozostałych przychodów operacyjnych i równolegle do pozostałych kosztów operacyjnych do wysokości otrzymanej dotacji. Do celów podatkowych, jak wynika z ww. przepisów, otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony z podatku i jednocześnie nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. W związku z powyższym wnioskodawca otrzymaną dotację winien następnie wyeliminować z pozostałych przychodów operacyjnych i z pozostałych kosztów operacyjnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl