RIO/PN/573/2007 - Możliwość dofinansowania Policji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 marca 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy RIO/PN/573/2007 Możliwość dofinansowania Policji przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z pytaniami kierowanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie możliwości dofinansowania Policji przez jednostki samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa. Przepis § 13 ust. 3 ustawy zezwala na uczestnictwo jednostek samorządu terytorialnego w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Z przepisu art. 13 ust. 4 ustawy wynika z kolei, że w sytuacji, gdy na wniosek rady powiatu lub gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie danego powiatu lub gminy ulegnie zwiększeniu ponad liczbę ustaloną przepisami ustawy, rada powiatu lub gminy zapewnia pokrycie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 4a organ stanowiący powiatu lub gminy może przekazać środki finansowe będące dochodami własnymi tej jednostki samorządu terytorialnego dla Policji, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie oraz na nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. Z powyższego wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać Policji pomocy zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej.

Środki finansowe uzyskane przez Policję od jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 4e ustawy, na podstawie umów i porozumień zawartych przez Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich lub podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji - są przychodami Funduszu Wsparcia Policji, odpowiednio funduszu centralnego i funduszy wojewódzkich. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 118, poz. 1006 z późn. zm.) Fundusz stanowią wyodrębnione rachunki bankowe, którymi dysponują wskazani w rozporządzeniu dysponenci (Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, komendanci szkół policyjnych).

Z tych względów jednostki samorządu terytorialnego mogą dofinansować Policję przekazując środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji. W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) wydatki na ten cel powinny być sklasyfikowane w § 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy i w § 6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W § 3000 ujmuje się również wydatki na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę oraz nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie.

W odniesieniu do pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pokrywania kosztów utrzymania Policji przez co najmniej 5 lat, po spełnieniu procedur określonych w art. 13 ust. 4 ustawy wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie należy klasyfikować w paragrafach 4050 -Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz w innych paragrafach klasyfikacji budżetowej, związanych z utrzymaniem etatów Policji (w tym również wydatki rzeczowe).

Drugą formą udzielania pomocy Policji przez jednostki samorządu terytorialnego jest pomoc rzeczowa, np. poprzez zakup urządzeń, materiałów, samochodów, przeprowadzenie remontów itp. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na ten cel powinny być sklasyfikowane odpowiednio do rodzaju pomocy, np. w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 - Zakup usług remontowych lub w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Udzielenie pomocy w formie rzeczowej winno być udokumentowane protokołem przekazania lub protokołem odbioru usługi wykonanej na rzecz danej jednostki Policji.

Jednocześnie, w związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego paliwa dla konkretnych posterunków Policji informuję, że w świetle powyższych wyjaśnień, zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), która zobowiązuje do przejrzystego gospodarowania środkami publicznymi, wskazane jest, aby taka pomoc jednostek samorządu terytorialnego dla Policji odbywała się w formie gotówkowej, poprzez § 3000 klasyfikacji budżetowej, a więc na Fundusz Wsparcia Policji.

W tym stanie rzeczy informuję, że udzielanie pomocy zarówno finansowej, jak i rzeczowej jednostkom Policji przez jednostki samorządu terytorialnego może odbywać się w oparciu o wyżej wymienione przepisy ustawy o Policji, a ewidencja takiej pomocy w jednostkach samorządu terytorialnego realizowana powinna być z zastosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej odpowiednich do rodzaju i celu ponoszonych wydatków.

Ponadto, zwracam uwagę, że w myśl ustawy o Policji na terenie powiatów i gmin działają komendy powiatowe (miejskie) Policji. W związku z powyższym wydatki, o których mowa w niniejszym piśmie należy klasyfikować wyłącznie w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji.

Należy również zauważyć, że udzielanie pomocy Policji przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno w ramach Funduszu Wsparcia Policji, jak i poza tym Funduszem, w obydwu wyżej wymienionych przypadkach wymaga podpisania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stosownego porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji. Jedynie w przypadku przekazania środków przez jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonych na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji oraz na nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej, pomimo iż środki te przekazywane są na Fundusz Wsparcia Policji, odpowiednie porozumienie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego podpisuje z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji.

W związku z powyższym informuję, że przy podejmowaniu uchwał budżetowych na rok 2007 należy uwzględnić powyższe ustalenia. Uchwały podjęte przed dniem otrzymania niniejszego pisma, zawierające odmienne uregulowania w omawianym zakresie należy skorygować na najbliższych sesjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Opublikowano: www.bydgoszcz.rio.gov.pl