RIO-I-421-17/09, Nadzór RIO nad uchwałami gmin w sprawie opłaty adiacenckiej. - Pismo wydane przez: Regionalna Izba... - OpenLEX

RIO-I-421-17/09 - Nadzór RIO nad uchwałami gmin w sprawie opłaty adiacenckiej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 lutego 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie RIO-I-421-17/09 Nadzór RIO nad uchwałami gmin w sprawie opłaty adiacenckiej.

W odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Ministerstwo Finansów w piśmie z 11 lutego 2008 r. przekazało przewodniczącemu k.r. RIO stanowisko w sprawie nadzoru nad uchwałami jst dotyczącymi ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Ze stanowiska wynika, że opłatę adiacencką należy zakwalifikować do opłat, o których stanowi art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, stąd też uchwały rady gminy w sprawach bezpośrednio związanych z tą opłatą (ustalanie stawki tej opłaty) mieszczą się w kategorii spraw opłat lokalnych i zgodnie z regulacją art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - objęte są nadzorem regionalnych izb obrachunkowych.

Opublikowano: www.lublin.rio.gov.pl