Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 listopada 2005 r.
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
PV/443-378/IV/2005/MS
Opodatkowanie podatkiem VAT usługi transportowej świadczonej na terytorium Szwecji zakupionej przez kontrahenta szwedzkiego i refakturowanej na podatnika.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30 sierpnia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2 września 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie refakturowania kosztów przelotu pracowników Podatnika na terytorium Szwecji

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym pracownicy Podatnika zostali oddelegowani do Szwecji w celu przeprowadzenia prezentacji kosztów nowego produktu. Z uwagi na wyznaczenie miejsca spotkania w Sztokholmie pracownicy Podatnika odbyli podróż na trasie Malmo - Sztokholm. Koszt przelotu pokrył kontrahent szwedzki, który refakturuje koszty podróży na Wnioskodawcę. Wystawiona faktura nie zawiera informacji o podatku VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy Podatnik nie ma obowiązku naliczania podatku od towarów i usług od usługi transportowej (przelot samolotem pracowników odbywających delegację służbową) świadczonej na terytorium Szwecji, zakupionej przez spółkę szwedzką, która obciąża Wnioskodawcę kosztami na podstawie faktury, na której brak informacji na temat podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy zasadne jest nienaliczanie podatku od towarów i usług, gdyż nie podlega odliczeniom.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, tut. Organ stwierdza, co następuje:

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej zwanej ustawą o VAT, nie regulują refakturowania, jednak w praktyce przyjmuje się, że z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności:

*

przedmiotem refakturowania są usługi,

*

z usług nie korzysta podmiot (albo korzysta tylko w części), na którego wystawiona jest pierwotna faktura,

*

sprzedaż (odsprzedaż) musi być dokonana po cenie zakupu, bez marży narzuconej przez odsprzedającego,

*

podmiot, który dokonuje refakturowania wystawia na rzecz nabywcy fakturę (refakturę) z uwzględnieniem tej samej stawki podatku VAT (bądź też stosuje zwolnienie od podatku), która jest na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę,

*

w umowie między kontrahentami powinno być zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności.

A zatem należy stwierdzić, iż "refakturowanie" usług oznacza "fakturowanie" usługi świadczonej przez kontrahenta szwedzkiego przy pomocy osoby trzeciej. Kontrahent ten wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej może zastosować jej refakturowanie.

Pośrednim potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest art. 6 ust. 4 Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG), który przewiduje, iż w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył usługę.

Na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W celu prawidłowego opodatkowania przedmiotowej czynności niezbędne jest zatem określenie miejsca jej świadczenia. I tak, stosownie do treści przepisu art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług transportowych jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28 (zastrzeżenie to nie znajdzie jednak w przedmiotowym stanie faktycznym zastosowania ze względu na fakt, iż transport dotyczy osób nie zaś towarów).

Ponadto, zgodnie z przepisem § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Definicję usług transportu międzynarodowego zawierają przepisy ustawy o VAT regulujące szczególne przypadki zastosowania stawki 0%. Stosownie do zapisów art. 83 ust. 3 pkt 2 przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a.

z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

b.

z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

c.

z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, przedmiotowa usługa przemieszczenia osób środkiem transportu lotniczego odbyła się w całości na terytorium Szwecji, miejscem jej świadczenia jest zatem terytorium tego właśnie państwa.

Z uwagi na powyższy fakt oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, iż czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a Podatnik jako nabywca nie będzie zobowiązany do rozliczenia tego podatku na terytorium kraju na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT ze względu na brak spełnienia przesłanki o terytorium kraju jako miejscu świadczenia usługi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl