Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 lipca 2004 r.
Odliczenie podatku naliczonego od czynszu wynikającego z umowy leasingu samochodu osobowego zawartej przed dniem 1.05.2004 r.
Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie
PUS.II/443/69/2004

Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od czynszu wynikającego z zawartej umowy (przed dniem 1.05.2004 r.) leasingu samochodu osobowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.05.2004 r., znak: DF/559/V/04, uzupełnione pismem z dnia 3.06.2004 r., znak: L.dz. 613/2004) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje, że z przedstawionego przez podatnika w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, iż spółka od dnia 2.03.2004 r. jest leasingobiorcą samochodu osobowego. W kwestii zapytania podatnika o możliwość odliczenia podatku naliczonego od czynszu wynikającego z zawartej umowy (przed dniem 1.05.2004 r.) leasingu ww. samochodu osobowego stwierdzić należy, iż zgodnie z przepisem zawartym w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł. W przypadku usługobiorców korzystających z usług leasingowych istotnym jest, jaki samochód jest przedmiotem umowy. Jeżeli (tak jak w przypadku jednostki) jest to samochód osobowy, wówczas zgodnie z ww. przepisem prawnym kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł.

Wobec powyższego, zgodnie z cytowanym powyżej przepisem art. 86 ustawy, podatnik nabędzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (w wysokości 50%) od rat leasingowych udokumentowanych fakturą (nie więcej jednak niż 5.000 zł) w odniesieniu do faktur otrzymanych po dniu 1.05.2004 r.

W przypadku drugiego pytania dotyczącego obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliw silnikowych do napędu ww. samochodów osobowych należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Mając powyższe na uwadze Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego stwierdza, iż odliczenie takie jednostce nie przysługuje.

Powyższej informacji udzielono na podstawie przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 20.07.2004 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl