PUS.II/443/57/2007/MB - Czy przeliczenie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ujęcia w księgach rachunkowych jest prawidłowe?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 września 2007 r. Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie PUS.II/443/57/2007/MB Czy przeliczenie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ujęcia w księgach rachunkowych jest prawidłowe?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005, poz. 60 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r.), art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 37 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 22 czerwca 2007 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 22 czerwca 2007 r. stanu faktycznego wynika, że I. Sp. z o.o. dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Data wystawienia faktury przez dostawcę nie przekracza 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia dostawy. Faktury są księgowane pod datą wystawienia faktury zagranicznej. Spółka przelicza faktury, stosując kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a jeśli takiego kursu nie ma, wówczas Spółka stosuje kurs obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Podatnik sformułował następujące pytania:

1)

Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym spółka stosuje prawidłową zasadę przeliczania na złotówki faktur w walucie obcej dokumentujących nabycie wewnątrzwspólnotowe?

2)

Czy przeliczenie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ujęcia w księgach rachunkowych jest prawidłowe ze względu na przepisy podatku VAT i przepisy podatku dochodowego od osób prawnych?

Ze względu na trudności w ewidencji księgowej i podatkowej, związane z różnymi zasadami przeliczania kwot wyrażonych walucie obcej, obowiązującymi w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób prawnych Spółka stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej sytuacji prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury dokumentującej nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza, co następuje:

W myśl przepisu art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku m.in. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę wewnętrzną. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 106 ust. 12 ww. ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem. Stosownie do § 37 ust. 1 rozporządzenia, kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony (§ 37 ust. 2 rozporządzenia). Natomiast w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego (§ 37 ust. 3 rozporządzenia).

Szczegółowe zasady wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych zostały zawarte w uchwale Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. NR 14, poz. 39 z późn. zm.). Stosownie z § 2 ww. uchwały, bieżące kursy średnie euro i dolara amerykańskiego w złotych wyliczane są na godzinę 11.00, natomiast pozostałych walut wymienialnych liczone są na podstawie wyliczonego kursu euro w złotych i rynkowych kursów euro do poszczególnych walut z godziny 11.00. Zgodnie z § 8 pkt 1 lit. a) ww. uchwały, NBP ogłasza bieżące kursy średnie walut wymienialnych serwisach informacyjnych, telegazecie TVP1, na stronie internetowej NBP i w oddziałach NBP - w dniu ich wyliczenia.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółki wynika, iż faktury dotyczące wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wystawiane są w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do ich wystawienia. Wobec powyższego, w rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdzie przepis § 37 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złotówki należy zastosować kurs średni waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Należy zaznaczyć, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nabywca otrzymujący fakturę zna kurs średni waluty obcej z dnia wystawienia faktury. Dopiero w sytuacji gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, Spółka zgodnie z § 37 ust. 2 rozporządzenia stosuje kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca nie pozostawił podatnikom dowolności w sposobie przeliczania kwot, wykazywanych na fakturach w walutach obcych, mimo, że regulacje zawarte w rozporządzeniu w tym zakresie nie zostały dostosowane do zasad obowiązujących w podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie informuje się, że odpowiedź na zapytanie w zakresie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych udzielona zostanie odrębnym pismem.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl