PUS.II/443/148/2005/RR - Możliwość dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.05.2005 r.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 października 2005 r. Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie PUS.II/443/148/2005/RR Możliwość dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.05.2005 r.

Pytanie podatnika

Pytanie podatnika dotyczy możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.05.2005 r.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 31 ust. 1 i 3, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2005 r., znak L.dz.1066/05 (data wpływu 01.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19.10.2005 r., znak L.dz.1373/05 (data wpływu 20.10.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku dotyczące możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.05.2005 r. jest prawidłowe.

W dniu 1.09.2005 r. Spółka "B." złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie uwzględnienia skonta w podstawie opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów przedstawiając następujący stan faktyczny - "niektórzy dostawcy dopuszczają możliwość zmniejszenia sumy należności za zakupione przez nas wyroby w razie zapłaty należności gotówką lub zapłaty do określonego terminu, np. w ciągu 14 dni lub innej indywidualnie wskazanej daty. Skonto potrącamy na podstawie zapisów na fakturach dostawców, ustaleń w umowach, każdorazowej zgody potwierdzonej korespondencją - fax, poczta elektroniczna." Pytanie podatnika dotyczy możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.05.2005 r.

Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko - "Skonto utożsamiane z opustem czy rabatem powinno pomniejszać podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Podstawą opodatkowania jest bowiem kwota, jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić. W związku z tym:

1. jeśli w danym miesiącu faktura została zapłacona po uwzględnieniu skonta, to skonto można uwzględnić od razu przy ustaleniu wysokości kwoty stanowiącej podstawę do wyliczenia podatku należnego od tej transakcji,

2. jeśli zapłata ze skontem dotyczyła dostaw wcześniejszych, obrót z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i podatek, należy zmniejszyć w miesiącu dokonania płatności uprawniającej do skonta, na podstawie wewnętrznej faktury korygującej. Faktury wewnętrzne korygujące wystawiane powinny być niezależnie od tego, czy kontrahent zagraniczny wystawi fakturę (rachunek) korygującą. Przy ustaleniu wartości skonta należy zastosować kurs z dnia wystawienia pierwotnej faktury".

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w treści złożonego przez Podatnika wniosku, tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.06.2005 r., podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje:

1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;

2. wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Należy przyjąć, iż kwota którą nabywca jest obowiązany zapłacić oznacza pełną wartość należnego świadczenia. Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje rabatów za zapłatę z góry, upustów i zwrotów kwot z tytułu dokonanego nabycia udzielonych podmiotowi dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. W przypadku, gdy dostawca zagraniczny nie wystawia faktury korygującej pomimo udzielania Spółce skonta, wówczas zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania jest kwota, jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić, tj. kwota pomniejszona o ww. rabaty, opusty i zwrot kwot z tytułu dokonanego nabycia udzielonych podmiotowi dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zatem mając powyższe na uwadze podstawą opodatkowania jest faktyczne zobowiązanie nabywcy wobec sprzedawcy.

Na podstawie § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) - obowiązującego przed dniem 1.06.2005 r., przepis § 19 ust. 5 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym tę fakturę otrzymali, stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy.

Spółka, w razie uzyskania skonta od dostawcy z kraju UE, powinna w miesiącu otrzymania faktury korygującej od takiego dostawcy wystawić fakturę korygującą do faktury wewnętrznej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Skorygowana faktura wewnętrzna powinna być następnie ujęta w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona.

W § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), uregulowano sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazane są w walutach obcych. Przepis ten stanowi, że kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Przepisy ww. stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług. Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie należy stosować kurs z dnia wystawienia przez dostawcę faktury pierwotnej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl