PUS.II/443/117/2006/MM - Faktura VAT z zerową stawką.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 listopada 2006 r. Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie PUS.II/443/117/2006/MM Faktura VAT z zerową stawką.

Pytanie podatnika

Czy spółka może wystawić fakturę VAT z zerową stawką podatku w przypadku, gdy dokonuje sprzedaży soli dla firmy łotewskiej, podczas gdy towar wywożony jest do Niemiec bezpośrednio przez ostatniego w kolejności nabywcę (podatnika podatku od wartości dodanej z Niemiec)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 8, art. 22 ust. 2 i 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006 r., bez znaku, z datą wpływu 16.08.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 8.11.2006 r., bez znaku, z datą wpływu 14.11.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w ww. piśmie stanie faktycznym stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe w zakresie możliwości wystawienia faktury VAT dla spółki łotewskiej ze stawką 0%.

W dniu 16.08.2006 r. S. Sp. z o.o. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług i odpowiedź, czy Spółka może wystawić fakturę VAT z zerową stawką podatku w przypadku, gdy dokonuje sprzedaży soli dla firmy łotewskiej, podczas gdy towar wywożony jest do Niemiec bezpośrednio przez ostatniego w kolejności nabywcę (podatnika podatku od wartości dodanej z Niemiec).

Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: "towar został dostarczony do innego kraju członkowskiego niż kraj siedziby nabywcy, nie stanowi to jednak przeszkody w zakwalifikowaniu dostawy do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Spółka ma prawo zastosować stawkę 0%, gdy będziemy posiadać dokumenty potwierdzające otrzymanie towaru przez nabywcę."

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl przepisu art. 7 ust. 8 ustawy w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

W myśl art. 42 ust. 1 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem że:

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

2) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2) kopia faktury,

3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 4 w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentów, o których mowa powyzej, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;

2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) określenie towarów i ich ilości;

4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Postanowieniem z dnia 15.11.2006 r., znak: PUS.II/443/117/2006/MM, tut. organ podatkowy uznał, że transakcja o której mowa we wniosku podatnika może być uznana za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną.

W związku z powyższym uznać należy, że transakcja dokonana pomiędzy podatnikiem polskim i łotewskim kontrahentem będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki 0%, o ile zostaną spełnione warunki określone w cytowanym powyżej przepisie art. 42.

Podkreślić ponadto należy, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wystawienie faktury ze stawką 0%, dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, nie jest uzależnione od posiadania dowodu wywozu towaru z terytorium kraju i dostarczenia go nabywcy. Spełnienie powyższego warunku niezbędne jest do dnia złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym została wystawiona w/w faktura, aby Podatnik mógł wykazać dokonaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0%.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl