PUS.II/443/116/2004 - Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach na zakup oleju napędowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 lipca 2004 r. Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie PUS.II/443/116/2004 Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach na zakup oleju napędowego

Pytanie podatnika Czy można stosować obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach na zakup oleju napędowego do autobusów marki "Ikarus" i samochodu ciężarowego marki "Star"?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 11 maja 2004 r. (znak: RZE PKS 41/15F/2004) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia, co następuje:

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ww. ustawy. W związku z powyższym odliczenie podatku naliczonego nie jest możliwe w odniesieniu do paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wg wzoru przewidzianego w ust. 3 art. 86, tj. Dł = 357 kg + n x 68 kg, gdzie Dł - oznacza dopuszczalną ładowność, n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

Biorąc pod uwagę brzmienie ust. 5 art. 86 ww. ustawy dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3 określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. W ust. 5 art. 86 ustawodawca przewidział również, iż pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3 art. 86 ustawy.

Przepisy dotyczące odliczania podatku od zakupu paliw używanych do napędu pojazdów samochodowych związane są ściśle z określeniem ładowności pojazdu na podstawie świadectwa homologacji. Natomiast z przepisów ustawy nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby ze świadectwa homologacji wydanego dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona powyższym wzorem lub pojazd samochodowy przeznaczony jest do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Jeżeli więc podatnik zakupi paliwo do samochodu o ładowności wyższej niż określona według wymienionego wyżej wzoru lub do pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, podatek naliczony od zakupionego paliwa będzie podlegać odliczeniu.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1 stycznia 1984 r., zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Pierwsze świadectwa homologacji typu zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31 stycznia 1984 r. Zarówno w okresie wcześniejszym, jak i obecnie świadectwa homologacji wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot (producenta, importera), dla którego zostało ono wydane. Od 1984 r. producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych. W sytuacji, kiedy podatnik posiada używany samochód ciężarowy z państw członkowskich Unii Europejskiej, należy wskazać, iż europejskie świadectwa homologacji przechowują odpowiednie władze homologacyjne państw członkowskich, które te świadectwa wydały oraz producent danego typu pojazdu.

W związku z powyższym, w opinii Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu będzie przysługiwać w przypadku, gdy z homologacji wydanej dla danego typu podatnik dowiedzie, że ładowność danego samochodu jest wyższa niż określona powyższym wzorem.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w ww. piśmie podatnika oraz w oparciu o stan prawny na dzień 1 lipca 2004 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl