PT8/033/228/704/PSG/13/RD90150 - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów - OpenLEX

PT8/033/228/704/PSG/13/RD90150

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 sierpnia 2013 r. Ministerstwo Finansów PT8/033/228/704/PSG/13/RD90150

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2009 r. nr ILPP2/443-990/08-2/JK, wydanej w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, na wniosek z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu 30 października 2008 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2008 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wpłynął ww. wniosek z dnia 22 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik - Wnioskodawca, dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie najmu, dzierżawy, mediów, usługi finansowej (odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty), dokonuje dostawy nieruchomości oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Wnioskodawca korzysta jednak w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

W pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu sprzedaży wymienionej w pozycji 1-33 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1, wyniósł ponad 70%. W obliczonej proporcji Wnioskodawca do obrotów z tytułu sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w pozycji 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), na który powołuje się § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r., w sprawie kas rejestrujących, ujął wymienioną pod poz. 39 cytowanego załącznika, świadczoną usługę dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Statystyczną, przedmiotowa usługa mieści się w grupowaniu 70.2 "Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek", które to grupowanie wskazane jest w poz. 15 wymienionego wyżej załącznika. Jednocześnie, w związku z korzystaniem przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego, na czynności określone w poz. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r., na który powołuje się § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, nie wystawia faktur VAT.

Wnioskodawca informuje również, że do końca 2008 r., udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, będzie się kształtował na poziomie powyżej 70%.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca dokonujący sprzedaży, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), korzysta ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 720) i czy w związku z tym nie jest obowiązany wystawiać faktury VAT na czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek.

Zdaniem Wnioskodawcy dokonując sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), korzysta ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008 r., z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 720), w związku z tym nie jest obowiązany wystawiać faktury VAT na czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek.

Wnioskodawca zastosował zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, ponieważ zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w pozycji 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, w obrotach ogółem (w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) był wyższy niż 70%.

Obliczając proporcję, Wnioskodawca uwzględnił w udziale obrotów z tytułu sprzedaży wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. świadczoną przez podatnika usługę dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, wymienioną w załączniku pod poz. 39. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, świadczenie usługi dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym mieści się w grupowaniu 70.2, a to grupowanie powołane jest w poz. 15 załącznika do cytowanego wyżej rozporządzenia: "usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek". Stąd Wnioskodawca uznał, że skoro zgodnie z PKWiU usługa dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, mieści się w grupowaniu 70.2, przy obliczaniu proporcji, czynność ta powinna być uwzględniona w poziomie obrotów z tytułu sprzedaży wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia.

Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zastosowanie zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. powoduje, że przy obliczaniu proporcji, Wnioskodawca jest obowiązany do zastosowania załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r., w którym pozycja 15 załącznika nie zawiera warunku, polegającego na obowiązku dokumentowania tych czynności fakturą VAT.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca korzysta do 31 grudnia 2008 r., ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 720) i nie ma obowiązku dokumentowania fakturą VAT usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek.

W dniu 23 stycznia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając, na podstawie przepisów § 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną, nr ILPP2/443-990/08-2/JK, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 15 ust. 1 i art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), a także § 2 pkt 1 i 2, § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720) oraz odniósł ich treść do stanu faktycznego, pytania i stanowiska, przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

W uzasadnieniu przedmiotowej interpretacji organ podatkowy wskazał, iż w związku z tym, że w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu sprzedaży wymienionej w pozycji 1-33 załącznika do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, wyniósł ponad 70%, to co do zasady może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeżeli Wnioskodawca chce korzystać ze zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, to po każdym sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2008 r. musi zbadać, czy w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był nadal wyższy niż 70%. Organ podatkowy zaznaczył, iż czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania, są - zgodnie z poz. 15 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. (o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r.) - usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 70.2). Chcąc zatem korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Wnioskodawca musi wziąć pod uwagę przepis § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących i w kolejnych sześciomiesięcznych okresach sprzedaży w 2008 r. sprawdzać jaki jest udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). W związku z powyższym do ustalenia obrotów dot. sprzedaży zwolnionej za miesiące dotyczące pierwszego półrocza 2008 r. oraz za miesiące drugiego półrocza 2008 r. wchodzące w skład sześciomiesięcznych okresów prowadzenia sprzedaży w 2008 r. Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania załącznika do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r., w którym pozycja 15 nie zawiera warunku, polegającego na obowiązku dokumentowania tych czynności fakturą VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2009 r. nr ILPP2/443-990/08-2/JK, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, jest nieprawidłowa, gdyż częściowo nieprawidłowe jest jej uzasadnienie, w związku z czym uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej: ustawa o VAT - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1.

do dnia 31 grudnia 2008 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

2.

do dnia 31 października 2008 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, jeżeli w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%. Powyższy przepis odwołuje się do załącznika obowiązującego do dnia 30 czerwca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807). W poz. 15 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 70.2).

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 4 ww. rozporządzenia traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2008 r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r., w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70% - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2008 r.; w obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r., wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, i której nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do ww. rozporządzenia.

W poz. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymieniono usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU ex 70.2) ("ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania).

W myśl § 3 ust. 6 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1.

podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2.

podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 30 czerwca 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 30 czerwca 2008 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 30 czerwca 2008 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie: najmu, dzierżawy, mediów, usługi finansowej (odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty), dokonuje dostawy nieruchomości oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. W pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu sprzedaży wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z działalności wyniósł ponad 70%. Przedmiotowa usługa mieści się zgodnie z Polską Klasyfikacją Statystyczną w grupowaniu PKWiU 70.2 "Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek". Grupowanie to wskazane zostało w poz. 15 załącznika do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r.

Mając zatem na uwadze opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż jeżeli Wnioskodawca nie utracił przed dniem 1 lipca 2008 r. prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, to może on korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2008 r. na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących. Jeżeli bowiem udział obrotów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży wymienionej w poz. 15 załącznika rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wyniósł w pierwszym półroczu 2008 r. ponad 70%, a więc był wyższy od progu określonego w przepisie § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, to zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w tym przepisie, Wnioskodawca może do dnia 31 grudnia 2008 r. korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wyżej wskazano w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących w przepisie § 3 ust. 2 pkt 1 określono warunki, po spełnieniu których zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc.

Zatem Wnioskodawca musi - stosownie do § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. - w kolejnych sześciomiesięcznych okresach sprzedaży w 2008 r. sprawdzać jaki jest udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy. W obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r., wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 i której nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r.

Do ustalenia obrotów dotyczących sprzedaży zwolnionej za miesiące pierwszego półrocza 2008 r., Wnioskodawca weźmie pod uwagę, że dokonywana przez niego sprzedaż była wówczas zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na podstawie obowiązującego ówcześnie załącznika do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących.

Natomiast do ustalenia obrotów dotyczących sprzedaży zwolnionej za miesiące drugiego półrocza 2008 r., Wnioskodawca weźmie pod uwagę, iż treść pozycji 15 załącznika rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących nie dotyczy usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie nie zostało udokumentowane fakturą. A zatem usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie nie zostało udokumentowane fakturą, podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencji do dnia 31 października 2008 r. - na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących. Tym samym Wnioskodawca powinien uwzględniać obrót z tytułu ww. czynności przy ustalaniu obrotów dotyczących sprzedaży zwolnionej za miesiące od lipca do października 2008 r. Przy ustalaniu obrotu dotyczącego sprzedaży zwolnionej za miesiące listopad i grudzień 2008 r. Wnioskodawca nie uwzględni natomiast obrotu z tytułu usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, których świadczenie w całym zakresie nie zostało udokumentowane fakturą, gdyż od dnia 1 listopada 2008 r. przedmiotowe usługi nie będą objęte zwolnieniem z obowiązku ich ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż w interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2009 r. nr ILPP2/443-990/08-2/JK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu błędnie wskazał, iż Wnioskodawca przy ustalaniu obrotu dotyczącego sprzedaży zwolnionej za miesiące listopad i grudzień 2008 r. uwzględnia obrót z tytułu usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, których świadczenie w całym zakresie nie zostało udokumentowane fakturą.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż korzysta on ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008 r., z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 720), z zaznaczeniem, iż udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, będzie się kształtował na poziomie powyżej 70%, należało uznać za prawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 23 stycznia 2009 r. nr ILPP2/443-990/08-2/JK, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w zakresie części uzasadnienia.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia stanu faktycznego.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl