Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 września 2011 r.
Ministerstwo Finansów
PT8/033/17/WCX/11/PT-1082

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2009 r., nr ITPP2/443-37/09/AP, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, uznającej za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2009 r. (data wpływu 20 stycznia 2009 r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 oraz 18 marca 2009 r. (data wpływu odpowiednio 9 oraz 23 marca 2009 r.), w zakresie wystawiania faktur i momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji pobierania towarów z magazynu konsygnacyjnego, wprowadzonych przez kontrahenta z Niemiec, zmienia ww. interpretację indywidualną z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku w zakresie:

* wystawiania faktur przez kontrahenta Wnioskodawcy jest prawidłowe,

* określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy pobraniu przez Wnioskodawcę towaru z magazynu konsygnacyjnego jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wpłynął wniosek z dnia 19 stycznia 2009 r. (uzupełniony pismami z dnia 3 i 18 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur i momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji pobierania towarów z magazynu konsygnacyjnego, wprowadzonych przez kontrahenta z Niemiec.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką dominującą i wraz ze spółkami zależnymi (polską i niemiecką) tworzy Grupę Kapitałową. Grupa Kapitałowa prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji pomostów przeładunkowych (urządzeń ułatwiających swobodne przenoszenie załadunku z rampy magazynowej na samochód dostawczy). Spółki zależne zlecają Wnioskodawcy produkcję pomostów przeładunkowych. Następnie wyprodukowane pomosty są sprzedawane spółkom zależnym. Do produkcji pomostów wykorzystywane są podzespoły hydrauliczne i sterujące. Podzespoły te są kupowane przez Wnioskodawcę od niemieckiej spółki zależnej. Wnioskodawca zamierza otworzyć magazyn konsygnacyjny, do którego będą wprowadzane przez niemiecką spółkę, podzespoły wykorzystywane do produkcji pomostów przeładunkowych.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Spółka wskazała, iż przechowywane w magazynie konsygnacyjnym podzespoły będą przeznaczone do działalności produkcyjnej i usługowej. W toku produkcji zostaną one wmontowane w wytwarzane pomosty przeładunkowe, które następnie będą sprzedawane podmiotom dostarczającym ww. podzespoły do magazynu konsygnacyjnego. Przeniesienie na Wnioskodawcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następować będzie w momencie pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego. Ponadto wskazano, iż spółka niemiecka nie jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytania:

* Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której w przypadku codziennego pobierania przez Spółkę towarów z magazynu, kontrahent zagraniczny wystawi na koniec miesiąca fakturę obejmującą pobrane towary.

* Czy obowiązek podatkowy powstanie najpóźniej w 7. dniu od daty dostawy towaru, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, czy też zastosowanie znajdą przepisy art. 20 (obowiązek powstanie 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów - podzespołów do produkcji).

Zdaniem Wnioskodawcy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury na końcu miesiąca, dokumentującej pobranie w danym miesiącu towarów z magazynu konsygnacyjnego.

Zgodnie z art. 20b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury. Jeśli zatem faktura potwierdzająca wprowadzenie do magazynu konsygnacyjnego towary w danym miesiącu zostanie wystawiona w ostatnim dniu tego miesiąca, to obowiązek podatkowy powstanie w terminie wystawienia faktury, niezależnie od daty pobrania towarów z tego magazynu. Do wystawienia faktury uprawniony będzie wyłącznie dostawca.

W dniu 31 marca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając, na podstawie przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną, nr ITPP2/443-37/09/AP, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

W przedmiotowej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał na treść przepisów mających zastosowanie w sprawie, tj.: art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2, art. 12a ust. 1, art. 19 ust. 1 i 4, art. 20b ust. 1 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

W związku z przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniem przyszłym oraz na podstawie powołanych przepisów stwierdził, że o ile przepisy kraju kontrahenta zagranicznego umożliwiają wystawianie jednej faktury za czynności wykonane w przyjętym umową okresie rozliczeniowym, będzie on mógł wystawiać na koniec miesiąca jedną fakturę obejmującą towary pobrane przez Spółkę z magazynu konsygnacyjnego w tym miesiącu.

Dyrektor ww. Izby Skarbowej zaznaczył również, że powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z art. 20b ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na zasadach określonych w art. 12a ust. 1 tej ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, iż z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że niemiecki kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony na terytorium Polski, a wprowadzane przez niego do magazynu podzespoły będą przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej (nie do handlowej), prowadzonej przez Wnioskodawcę. Zatem, zdaniem organu podatkowego, spełnione są warunki zawarte w art. 12a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Jeśli Spółka wypełni pozostałe warunki tego artykułu (pkt 3 i 4), będzie miała prawo do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozliczenia podatku na zasadach wskazanych wyżej.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy należało stwierdzić, że interpretacja indywidualna z dnia 31 marca 2009 r., nr ITPP2/443-37/09/AP, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W świetle art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

a.

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b.

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a)

c.

z zastrzeżeniem art. 10;

* dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a).

Stosownie do art. 12a ust. 1 tej ustawy, przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, do magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy prowadzącemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostawę tych towarów, uważa się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, u prowadzącego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem, że:

1.

podatnik podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;

2.

przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny;

3.

prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające:

a.

dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazwy lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresów siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny.

b.

oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego, w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny;

4.

prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Na podstawie ust. 4 tegoż artykułu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zasady określające powstanie obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, tj. przemieszczanych przez podatnika podatku od wartości dodanej do magazynu konsygnacyjnego, zostały uregulowane w art. 20b ustawy.

W myśl ust. 1 powołanego artykułu, w powyższym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury.

Na podstawie art. 106 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W ust. 7 cyt. artykułu wskazano, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne. Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności dokonane w tym okresie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka będzie prowadziła magazyn konsygnacyjny, w którym przechowywane będą podzespoły stanowiące części do produkcji urządzeń - pomostów przeładunkowych. Podzespoły te będą nabywane od kontrahenta z Niemiec i przez niego wprowadzane do magazynu. Po zakończeniu każdego miesiąca, kontrahent niemiecki będzie wystawiał fakturę obejmującą towary pobrane przez Spółkę w tym miesiącu z magazynu. Stosownie do zasady zawartej w powołanym art. 20b ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury. Jednocześnie z przepisów dotyczących wystawiania faktur wynika, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokumentowane jest fakturą, która może obejmować wszystkie czynności dokonane w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że o ile przepisy kraju kontrahenta zagranicznego umożliwiają mu wystawianie jednej faktury za czynności wykonane w przyjętym umową okresie rozliczeniowym, będzie on mógł wystawiać na koniec miesiąca jedną fakturę obejmującą towary pobrane przez Spółkę z magazynu konsygnacyjnego w tym miesiącu.

Mając na uwadze powyższe należy uznać stanowisko Spółki w tym zakresie za prawidłowe.

Natomiast w przypadku przemieszczenia towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej do magazynu konsygnacyjnego znajdującego się na terytorium Polski, w celu ich dostawy prowadzącemu taki magazyn, zgodnie z art. 20b ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury. W przypadku wprowadzenia do magazynu konsygnacyjnego towarów w danym okresie rozliczeniowym i pobrania tych towarów np. do bieżącej produkcji, obowiązek podatkowy bezwzględnie powstaje z chwilą ich pobrania. Nie może tego stanu zmienić późniejsze wystawienie faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej na koniec okresu rozliczeniowego, gdyż obowiązek podatkowy w zakresie pobranych wcześniej towarów z magazynu już powstał - w momencie ich pobrania. Jeżeli natomiast przed pobraniem towaru z magazynu podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, należy uznać, że obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury, nawet jeśli towar zostanie pobrany z magazynu po tej dacie.

W związku z powyższym nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że "Jeśli zatem faktura potwierdzająca wprowadzenie do magazynu konsygnacyjnego towary w danym miesiącu zostanie wystawiona w ostatnim dniu tego miesiąca, to obowiązek podatkowy powstanie w terminie wystawienia faktury, niezależnie od daty pobrania towarów z tego magazynu.".

Mając na uwadze powyższe należy uznać stanowisko Spółki w tym zakresie za nieprawidłowe.

Końcowo Minister Finansów zauważa, że w niniejszej zmianie interpretacji indywidualnej nie odniósł się do stwierdzenia Wnioskodawcy: "Do wystawienia faktury uprawniony będzie wyłącznie dostawca", gdyż Wnioskodawca nie przedstawił opisu zdarzenia przyszłego oraz nie zadał pytania w tej kwestii.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 31 marca 2009 r. nr ITPP2/443-37/09/AP, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl