PT4.054.1.2018.BS - Wprowadzenie obowiązkowego modelu podzielonej płatności w branżach objętych odwrotnym obciążeniem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów PT4.054.1.2018.BS Wprowadzenie obowiązkowego modelu podzielonej płatności w branżach objętych odwrotnym obciążeniem.

Nawiązując do interpelacji nr 18187 z dnia 22 grudnia 2017 r. Pana Posła Krzysztofa Sitarskiego w sprawie uzyskania zgody Komisji Europejskiej na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad wnioskiem derogacyjnym w sprawie wprowadzenia obowiązkowego modelu podzielonej płatności (ang. split payment) w branżach, które objęte są szczególnymi przepisami na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), w tym odwrotnym obciążeniem. Prace te nie zostały jeszcze zakończone.

Ze względu na fakt, że planowany środek będzie stanowić odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.) i wprowadzany jest w celu zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania, stosownie do art. 395 ust. 1 ww. dyrektywy, możliwość jego stosowania uzależniona jest od zgody Komisji Europejskiej i przyjęcia wniosku przez Radę UE. Polski wniosek derogacyjny musi być zatem przekazany do Komisji Europejskiej.

Informuję jednocześnie, że postępowanie dotyczące opracowania i przedstawienia Radzie stosownego wniosku legislacyjnego w sprawie derogacji określa art. 395 ww. dyrektywy. Co do zasady, procedura opiniowania wniosku derogacyjnego zgłoszonego przez państwo członkowskie zostaje zakończona w terminie ośmiu miesięcy od daty jego otrzymania przez Komisję Europejską, na co wskazuje art. 395 ust. 4 tej dyrektywy.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl