PSUS/PB-RI-PDP/423-311/P/31/07/CM/8906 - Wartość początkowa licencji na program komputerowy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 stycznia 2007 r. Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu PSUS/PB-RI-PDP/423-311/P/31/07/CM/8906 Wartość początkowa licencji na program komputerowy.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2006 r., który wpłynął w dniu 30 października 2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2006 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismami z dnia 10 listopada 2006 r. oraz 11 grudnia 2006 r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione pismami z dnia 16 listopada 2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 20 listopada 2006 r.) oraz z dnia 22 grudnia 2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 27 grudnia 2006 r.).

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie:

stan faktyczny:

W kwietniu 2005 roku Wnioskodawca kupił zintegrowany system komputerowy ERP-system VANTAGE wer. 6.10 od firmy niemieckiej X.

Umowa zakupu z firmą X dotyczyła wdrożenia systemu i podzielona jest na dwie części. Pierwsza część to umowa na zakup licencji na oprogramowanie, a druga to umowa na wdrożenie ww. oprogramowania u Wnioskodawcy (tj. instalacja oprogramowania, szkolenie administratorów i użytkowników przez firmę X).

W trakcie wdrożenia systemu okazało się, że inwestor nałożył na Wnioskodawcę dodatkowe obowiązki związane z raportowaniem danych finansowych do centrali oraz pojawiła się na rynku nowa, udoskonalona wersja programu nr 8.0, uwzględniająca wielozakładową strukturę Spółki. Ponadto współpraca z firmą X nie układała się poprawnie, więc Wnioskodawca zawarł ugodę, płacąc za wszystkie wykonane i uzasadnione prace wykonane przez tę firmę, a wdrożenie wstrzymano do czasu przygotowania polskiej wersji zmodyfikowanego programu nr 8.0 i uzgodnienia warunków wdrożenia programu przez nową firmę.

Jednocześnie trwały przygotowania do wdrożenia: prowadzono analizę funkcjonalności systemu w obszarach biznesowo-finansowych oraz trwały szkolenia z komputeryzacji. Wnioskodawca korzystał przy tym z usług zewnętrznych firm konsultingowych.

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka jest na etapie dostosowywania systemu do własnych potrzeb. W grudniu 2006 r. podpisano umowę kontynuującą wdrożenie z firmą Y (producentem oprogramowania).

Zakupiony system komputerowy nie został oddany jeszcze do użytkowania, nie jest amortyzowany.

Wartość licencji i koszty bezpośrednio związane z wdrożeniem systemu oraz koszty szkoleń wynikające z umowy na wdrożenie Spółka zaksięgowała na koncie wartości niematerialnych i pranych. Do kosztów tych zaliczyła koszty wynikające z umowy z firmą X, tj.: zakup licencji, usługi związane z wdrożeniem oprogramowania w firmie zgodnie z planem projektu, wsparcie w firmie we współpracy z polskimi partnerami podczas wdrożenia i fazy pilotażowej, instalację oprogramowania, zarządzanie Projektem przez X, szkolenia administratorów systemu, szkolenie kluczowych użytkowników i ich zespołów zgodnie z planem projektu.

Natomiast wszystkie inne koszty związane z wyborem, analizą i konsultingiem przed podpisaniem kolejnej umowy wdrożeniowej zostały bezpośrednio zaliczone w koszty bieżące Spółki. Do kosztów pośrednich zaliczono: koszty analiz pod kątem funkcjonalności systemu, koszty ekspertyz firm konsultingowych, koszty tłumaczeń, koszty usług hotelarskich, koszty przewozu, koszty posiłków.

zapytanie Podatnika:

Pytanie nr 1. Spółka pyta, czy postąpiła właściwie, zaliczając wartość licencji oraz koszty wdrożenia i szkoleń wynikających z głównej umowy z firmą wdrożeniową do wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztów tych Spółka zaliczyła niżej wymienione koszty wynikające z umowy z firmą X, tj.: zakup licencji, usługi związane z wdrożeniem oprogramowania w firmie zgodnie z planem projektu, wsparcie w firmie we współpracy z polskimi partnerami podczas wdrożenia i fazy pilotażowej, instalację oprogramowania, zarządzanie Projektem przez X, szkolenia administratorów systemu, szkolenia kluczowych użytkowników i ich zespołów zgodnie z planem projektu.

Pytanie nr 2. Spółka pyta, czy postąpiła właściwie, zaliczając koszty pośrednie związane z wyborem, analizą, szkoleniem i konsultingiem przed podpisaniem kolejnej umowy wdrożeniowej jako koszty okresu? Do kosztów tych Spółka zaliczyła niżej wymienione koszty: koszty analiz pod kątem funkcjonalności systemu, koszty ekspertyz firm konsultingowych, koszty tłumaczeń, koszty usług hotelarskich, koszty przewozu, koszty posiłków.

Pytanie nr 3. Spółka pyta, czy po zawarciu nowej umowy na dalszy etap wdrożenia, koszty związane z wdrożeniem kolejnego etapu powiększą wartość początkową systemu?

Pytanie nr 4. Ponadto Spółka pyta, czy dodatkowe koszty jak: przejazdy, tłumaczenia, poczęstunki, usługi hotelarskie ponoszone podczas realizacji prac wymienionych w pytaniu 1 i 3 można zaliczyć w koszty okresu?

stanowisko Podatnika:

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy zaliczając do wartości początkowej (zgodnie z art. 15 ust. 6 oraz art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wartość licencji i koszty wdrożenia z kosztami szkolenia Spółka postąpiła właściwie, ponieważ poniesione koszty są ściśle związane z danym oprogramowaniem i wynikają z jednej integralnej umowy na zakup i wdrożenie programu.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy zaliczając koszty związane z wyborem, analizą, szkoleniem i konsultingiem do kosztów okresu postąpił on właściwie, ponieważ są to koszty, które nie wiążą się bezpośrednio z wartością ww. oprogramowania. Koszty te zostały poniesione w celu przygotowania się do wdrożenia, rozeznania, a następnie wyboru najlepszej firmy wdrożeniowej oraz najlepszej opcji dalszego wdrożenia systemu (wymienione koszty nie mieszczą się w art. 16g ust. 3, a więc zostały zakwalifikowane przez Spółkę zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy koszty związane z wdrożeniem kolejnego etapu wdrożenia powiększą wartość licencji, ponieważ bezpośrednio będą dotyczyły ww. oprogramowania (zgodnie z art. 15 ust. 6 oraz art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ad. 4. Zdaniem Wnioskodawcy wymienione koszty można zaliczyć w koszty okresu, ponieważ są one tylko pośrednio związane z pracami wymienionymi w pytaniu 1 i 3.

Ocena prawna stanowiska pytającego:

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Za cenę nabycia, w myśl art. 16g ust. 3 tejże ustawy uważa sie kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 14 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka nabyła licencję na użytkowanie systemu komputerowego. Zakupiony system nie został jeszcze oddany do użytku. Spółka w związku z dokonanym zakupem poniosła:

*

koszty związane z nabyciem licencji, jej wdrożeniem, tj. instalacją oprogramowania, współpracą i wsparciem polskich partnerów, zarządzaniem projektem oraz szkoleniem administratorów i użytkowników, które to koszty zaliczyła do jego wartości początkowej, oraz

*

koszty związane z przygotowaniem się do kolejnego etapu wdrożenia w związku ze zmianą firmy wdrażającej system, a mianowicie rozeznanie rynku, wybór najlepszej firmy wdrożeniowej oraz najlepszej opcji dalszego wdrożenia systemu, w wyniku czego poniesiono koszty analiz pod kątem funkcjonalności systemu, koszty ekspertyz firm konsultacyjnych, koszty tłumaczeń, koszty usług hotelarskich, koszty przewozu i koszty posiłków.

W związku z powołanymi przepisami prawa oraz stanem faktycznym przedstawionym przez Spółkę szczegółowej analizy wymaga fakt, czy poniesione przez Spółkę koszty należy odnieść do wartości początkowej zakupionej licencji, czy też należy zaliczyć je do kosztów bieżącej działalności danego okresu.

W świetle powołanych przepisów prawa do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, jaką jest licencja na program komputerowy, zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania. Użycie przez ustawodawcę zwrotu "w szczególności" oznacza, iż katalog wydatków określony w art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poniesionych w bezpośrednim związku z zakupem środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej powiększających ich wartość początkową jest otwarty, tak więc może on obejmować również inne, niewymienione wyżej koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o ile koszty te będą związane z nabyciem lub przyjęciem do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej i zostaną naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

Wdrożenie stanowi pewien proces, na który składa się zespół czynności dostosowawczych, mających na celu zaadoptowanie systemu informatycznego na potrzeby jednostki. Na proces ten składają się wszelkie działania polegające na instalacji oprogramowania oraz mające na celu dostosowanie oprogramowania do potrzeb Spółki, sprawdzenie poprawności działania systemu informatycznego w warunkach Spółki, wprowadzenie ewentualnych poprawek przez firmę udzielającą licencji na użytkowanie systemu, a także zarządzanie projektem wdrażania i wsparcie intelektualne oraz techniczne przy realizacji procesu wdrażania. W skład procesu tego wchodzą również koszty analiz pod kątem funkcjonalności systemu, koszty ekspertyz w tym zakresie przygotowanych przez firmy konsultingowe, koszty tłumaczeń w przypadku, gdy oprogramowanie jest opisane w języku obcym, a także koszty przewozu, usług hotelarskich i posiłków osób z poza firmy wdrażających system komputerowy.

W związku z powyższym wszelkie wydatki, które powodują, iż licencja nadaje się do gospodarczego wykorzystania, poniesione do dnia oddania jej do używania, winny zwiększać wartość początkową licencji. Koszty wdrożenia systemu komputerowego naliczone do dnia przyjęcia go do używania powinny zatem, co do zasady, stanowić element wartości początkowej nabytego prawa - licencji na użytkowanie programów komputerowych.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż nie ma znaczenia, czy proces wdrażania jest podzielony na etapy oraz że jest on realizowany we współpracy z różnymi firmami wdrażającymi zakupioną licencję. Wszelkie działania związane z wdrożeniem będą powiększały wartość początkową nabytego prawa - licencji na użytkowanie programu komputerowego do momentu oddania go do używania.

Wartość początkową będą więc powiększały wydatki dotyczące wdrożenia systemu komputerowego do użytkowania, nie zaś koszty przygotowania pracowników do obsługi wdrażanego systemu komputerowego. Wydatki na szkolenia administratorów i użytkowników w zakresie obsługi wdrażanego systemu są kosztami dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji pracowników, winny więc być oceniane i kwalifikowane na zasadach ogólnych, po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli powinny mieć związek z osiąganymi przychodami.

Reasumując, w świetle powołanych przepisów prawa oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, należy stwierdzić, że jeżeli wydatki można zaliczyć bezpośrednio do kosztów przygotowania, instalacji i uruchomienia systemu komputerowego do pracy przed oddaniem go do użytkowania, to tym samym powinny one stanowić element wartości początkowej nabytej licencji.

W związku z powyższym stanowisko Podatnika o zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów związanych z analizą pod kątem funkcjonalności systemu, kosztów ekspertyz firm konsultingowych, kosztów tłumaczeń, kosztów usług hotelarskich oraz kosztów przewozu i kosztów posiłków jest nieprawidłowe bowiem zwiększają one wartość początkową licencji.

Nieprawidłowe jest również stanowisko Podatnika, że wartość początkową, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powiększą koszty szkolenia administratorów i kluczowych użytkowników zakupionej licencji.

Niniejsze postanowienie na podstawie art. 143 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa zostało wydane z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl