PSUS/OPBW/423/86/04/MJ - Składki od zawartych przez spółkę bezimiennych umów ubezpieczenia członków jej władz a przychód ubezpieczonych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 czerwca 2004 r. Urząd Skarbowy w Sosnowcu PSUS/OPBW/423/86/04/MJ Składki od zawartych przez spółkę bezimiennych umów ubezpieczenia członków jej władz a przychód ubezpieczonych

Pytanie podatnika

Spółka wykupiła 2 bezimienne polisy z tytułu ubezpieczenia OC Członków Zarządu (obejmujące również Prokurentów) i Rady Nadzorczej. Z powodu dużej rotacji na stanowiskach Członków Zarządu i Prokurentów nie można określić kto będzie w przyszłości uprawniony do ewentualnego odszkodowania. Czy w tej sytuacji spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody uzyskiwane przez osoby należące do organów zarządzających i stanowiących osób prawnych uważa się każdą formę przysporzenia majątkowego otrzymanego przez ww. osoby z tytułu pełnienia funkcji w tych organach, tzn. zarówno pieniężną jak i niepieniężną (w przedmiotowej sprawie będą to przychody z tytułu opłacanej przez płatnika składki ubezpieczeniowej).

W sytuacji gdy można jednoznacznie przypisać opłacane składki konkretnym osobom stanowią one dla nich nieodpłatne świadczenie, które należy zakwalifikować do, określonych w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, od których to przychodów płatnik (Spółka) ma obowiązek pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy.

Z uwagi na to, że wykupione przez Spółkę dwie polisy ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia OC członków Zarządu, Prokurentów i Rady Nadzorczej są umowami ubezpieczeniowymi bezimiennymi, opłacane od nich składki ubezpieczeniowe nie stanowią przychodu ubezpieczonych, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl