Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 czerwca 2004 r.
Wydatki na rzecz udziałowca.
Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
PSUS/OPBI/423/80/04/MJ

"(...) Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Przepis ten oznacza, że wszelkie koszty, jakie podatnik poniesie w celu osiągnięcia przychodów, są kosztem uzyskania przychodów, chyba że zostały wymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W przypadku wydatków ponoszonych przez spółki na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy, ustawodawca wprowadził w art. 16 ust. 1 pkt 38 tej ustawy ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) nie będących pracownikami tych spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 38 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

Zatem wydatki związane z wypłatą udziałowcom spółki, wynagrodzeń za udział w Zgromadzeniach Wspólników, oraz innych poniesionych przez nich kosztów związanych z udziałem w zgromadzeniu np. kosztów podróży, pobytu itp., dla osoby prawnej tj. wnioskującej spółki, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/32