Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 maja 2016 r.
Ministerstwo Finansów
PS6.054.6.2016
Możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego podatnika od opłat z tytułu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.

W związku z interpelacją poselską nr 3080 z dnia 20 maja 2016 r., Pana (...) - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego), uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 68) zwalnia się od podatku podatników objętych:

1)

programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

2)

programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

3)

planem naprawczym, o którym mowa w art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub krótkoterminowym planem finansowym, o którym mowa w art. 313 ust. 2 tej ustawy.

Przywołany przepis dotyczy opisanego w uzasadnieniu do projektu (druk sejmowy nr 75) zagadnienia możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego podatnika ze względu na jego aktualną sytuację: "Ze względu na sytuację podatnika, wobec którego KNF zmuszona była skorzystać ze swoich kompetencji ustawowych, nie pobiera się podatku w okresie, w jakim utrzymują się skutki prawne wywołane przez decyzje wydane przez KNF mające za przedmiot likwidację banku, zawieszenie działalności banku i wnioskowanie o jego upadłość, ustanowienie zarządu komisarycznego w banku, likwidację przymusową zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, ustanowienie zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji oraz ustanowienie i odwołanie kuratora albo ustanowienie zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej".

Odnosząc się do pytania Pana Posła dotyczącego banków, które korzystają z programu postępowania naprawczego, oraz prognoz co do tych banków, które w przyszłości mogłyby skorzystać z takiego programu, uprzejmie informuję, że dysponentem danych w tym zakresie jest Komisja Nadzoru Finansowego i to do niej należałoby się zwrócić o ich udostępnienie.

Ponadto informuję, że projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych został wniesiony jako projekt poselski i w związku z tym Ministerstwo Finansów nie dysponuje informacjami na temat szczegółów prac nad przedmiotowym projektem.

W odniesieniu do postawionego przez Pana Posła pytania dotyczącego wpływów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych uprzejmie informuję, że dane w tym zakresie są publikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zgodnie z raportem "Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń - kwiecień 2016 r." w okresie marzec - kwiecień br., czyli w dwóch pierwszych miesiącach, w których podatnicy obowiązani byli do uiszczenia podatku od niektórych instytucji finansowych, wpływy budżetowe z tego tytułu wyniosły 725,4 mln złotych (ok. 13,2% planu na 2016 r.).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl