Przychód z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 grudnia 2003 r. Izba Skarbowa w Warszawie Przychód z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Pytanie:

Stan faktyczny: w dniu 19 września 1995 r. na podstawie przydziału lokalu użytkowego, podatniczka wraz z mężem nabyła od spółdzielni mieszkaniowej na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa - lokal użytkowy. W tym lokalu podatnicy prowadzili działalność gospodarczą (w okresie od września 1995 r. do lipca 1996 r., sklep spożywczy, zasady ogólne prowadził mąż, od listopada 1996 do sierpnia 1997 r. - prowadziła żona, karta podatkowa, od listopada 1997 r. do marca 2000 r., kawiarnia, zasady ogólne, spółka cywilna z osobą obcą), a od m-ca marca 2000 r. do chwili obecnej lokal ten wynajmowany jest na cele biurowe lub handlowe. Lokal ten nie był nigdy wprowadzony do ewidencji środków trwałych a właściciele nie dokonywali odpisów amortyzacyjnych (do kosztów działalności gospodarczej zaliczano wydatki dotyczące czynszu, za zużytą energię, wodę i innych opłat bieżących). Właściciele lokalu nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali.

Pytanie: czy w wypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, podatnicy są zobowiązani do opodatkowania uzyskanego przychodu?

Odpowiedź:

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2003 r. art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o p.d.o.f., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, z wyjątkiem tzw. praw i nieruchomości mieszkalnych.

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 2, zdanie drugie tej ustawy - dochodem lub stratą, z odpłatnego zbycia składników majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a ich wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych prowadzonej dla celów stosowania odpisów amortyzacyjnych, powiększona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony stan faktyczny (nie ujęcie w ewidencji środków trwałych tego lokalu oraz nie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, po likwidacji działalności gospodarczej - od marca 2000 r. lokal wynajmowany, w okresie prowadzenia działalności gospodarczej do kosztów zaliczano wydatki obejmujące czynsz oraz inne związane z bieżącą eksploatacją) - sprzedaż powyższego prawa do lokalu użytkowego nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Osiągnięty przychód nie podlega również opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym - bowiem sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) tej ustawy).

Opublikowano: www.izba-skarbowa.waw.pl