Przepisy przejściowe ustawy z 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 czerwca 2007 r. Ministerstwo Środowiska Przepisy przejściowe ustawy z 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

W związku z licznymi wątpliwościami wynikającymi z przepisów art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493), uprzejmie informuję, co następuje:

W myśl art. 35 ust. 2 ww. ustawy do szkód w środowisku dotyczących powierzchni ziemi wyrządzonych przed dniem 30 kwietnia 2007 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w brzmieniu dotychczasowym, z tym, że organem właściwym jest wojewoda. Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu przesłanką, która decyduje, o tym czy należy stosować przepisy nowej ustawy czy przepisy dotychczasowe jest termin wyrządzenia szkody w środowisku. Nie ma zatem rozróżnienia na przypadki, w których szkoda wyrządzona w powierzchni ziemi została ujawniona i podjęto określone przepisami działania oraz przypadki, kiedy szkoda w powierzchni ziemi została wyrządzona przed 30 kwietnia 2007 r., ale jeszcze jej nie ujawniono. Należy zatem przyjąć, iż we wskazanych wyżej przypadkach zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, z tym, że organem właściwym jest wojewoda.

Mogą zatem zaistnieć sytuacje, że pewne działania związane z rekultywacją zanieczyszczonej gleby lub ziemi zostały już podjęte przez starostę i w opinii Ministerstwa Środowiska to od zgodnej woli zainteresowanych organów będzie zależało uregulowanie ich wzajemnych relacji w tym zakresie, mając na uwadze, że nadrzędnym celem jest usunięcie szkody w powierzchni ziemi.

Konsekwencją przyjętego w art. 35 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych jest przepis art. 36 pkt 1, który nakazuje starostom niezwłocznie przekazanie właściwym wojewodom akt sprawy dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz z pełną dokumentacją.

W opinii Ministerstwa Środowiska zasadnym jest przyjąć, iż wymóg wskazany w art. 36 pkt 1 ww. ustawy nie dotyczy przypadków, w których rekultywacja gleby lub ziemi została zakończona, a zatem nie ma już szkody w powierzchni ziemi.

Opublikowano: www.mos.gov.pl