Przegląd adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym - Pismo wydane przez: Komisja Nadzoru Finansowego - OpenLEX

undefinedPrzegląd adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 grudnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego Przegląd adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF"), na podstawie przepisów 1 oraz po uwzględnieniu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, potwierdziła identyfikację dziesięciu banków jako innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII). KNF zdecydowała również o zmianie lub utrzymaniu wysokości wskaźników bufora O-SII.

KNF identyfikuje O-SII zgodnie z wytycznymi EBA/GL/2014/10 2 Proces odbywa się w oparciu o wielkość podmiotów, ich znaczenie dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, znaczenie działalności transgranicznej oraz ich wzajemne powiązania z systemem finansowym.

Zgodnie ze wskazanymi wytycznymi, KNF stosuje wskaźniki obowiązkowe oraz, wymienione w tych wytycznych, dodatkowe wskaźniki fakultatywne, tj.:

* Depozyty gwarantowane w ramach systemu gwarancji depozytów

* Wartość papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i dostępnych do sprzedaży (w tym wysoce płynnych aktywów)

* Znaczenie dla instytucjonalnego systemu ochrony, którego podmiot jest członkiem.

Sposób ustalania wartości bufora O-SII nie podlega standaryzacji w Unii Europejskiej. W związku z tym KNF posiada własną metodykę określania wysokości bufora. Szczegółowy opis używanych wskaźników oraz zasady ustalania wysokości wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, zostały zaktualizowane na stronie internetowej KNF w lipcu 2022 r.

Po przeprowadzeniu przeglądu adekwatności wskaźnika bufora O-SII i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, podmiotom, dla których dotychczasowa wartość wskaźnika bufora ulega zmianie, dostarczono decyzję wydaną przez KNF 16 grudnia 2022 r. Pozostałe banki są zobowiązane do utrzymywania bufora O-SII w wysokości zgodnej z decyzjami KNF wydanymi w latach poprzednich, zarówno na zasadzie indywidualnej, jak i skonsolidowanej (o ile bank tworzy grupę kapitałową podlegającą konsolidacji ostrożnościowej).

Ostateczny rozkład nałożonych lub utrzymanych buforów O-SII (na podstawie danych według stanu na 31 grudnia 2021 r.) przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa banku

Liczba punktów

Wskaźnik bufora O-SII (% kwoty ekspozycji na ryzyko)

1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

1905

2,00%

2

Santander Bank Polska SA

1211

1,00%

3

Bank Polska Kasa Opieki SA

1162

1,00%

4

ING Bank Śląski SA

1006

0,50%

5

mBank SA

962

0,50%

6

Bank Handlowy w Warszawie SA

602

0,25%

7

BNP Paribas Bank Polska SA

571

0,25%

8

Bank Millennium SA

389

0,25%

9

Bank Polskiej Spółdzielczości SA*

157

0,25%

10

SGB-BANK SA*

71

0,25%

* Identyfikacja nastąpiła na podstawie kryterium fakultatywnego "Znaczenie dla instytucjonalnego systemu ochrony, którego podmiot jest członkiem".

1

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

2

Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 16 grudnia 2014 r.

Opublikowano: www.knf.gov.pl