Praca w godzinach nadliczbowych. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - OpenLEX

undefinedPraca w godzinach nadliczbowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2013 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Praca w godzinach nadliczbowych.

Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie tzw. czarnych dziur z 13 września 2013 r.

Dodatkowo Departament wyjaśnia, że nie jest możliwe przyjęcie zasad rozliczania godzin pracy wykonywanej między kolejnymi dobami, które zostały przedstawione w załączonym materiale. Polecanie pracy w godzinach nadliczbowych nie podlega bowiem planowaniu i może mieć miejsce jedynie w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 151 § 1 pkt 1 i 2 k.p. Ponadto przyjęcie, że godziny pracy wykonywanej między kolejnymi dobami na polecenie pracodawcy miałyby modyfikować rozkład czasu pracy pracownika (jego harmonogram) i rozpoczynać bieg "zmienionej" doby pracowniczej - nie jest możliwe także ze względu na definicję doby przyjętej do celów rozliczenia czasu pracy. Zgodnie bowiem z art. 128 § 3 pkt 1 k.p., do celów rozliczenia czasu pracy pracownika, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Systemowa wykładnia przepisów kodeksu pracy dotyczących czasu pracy zakłada określoną sekwencję zdarzeń. Jest to obowiązek pracodawcy sporządzenia dla każdego pracownika rozkładu czasu pracy na co najmniej miesiąc, wykonywanie przez pracownika pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy, możliwość polecania podwładnemu pracy poza godzinami pracy przyjętymi w rozkładzie czasu pracy, co oznacza polecanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz rozliczenie czasu pracy pracownika. Oznacza to m.in. konieczność zrekompensowania pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych.

Niezależnie od tego należy dodać, że pracodawca ma obowiązek organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zgodnie z art. 283 § 1 k.p. - kto bądąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9662/5