PR II Ko 1792/01, Zasady zwolnienia notariusza od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. - Pismo wydane przez: Ministerstwo... - OpenLEX

PR II Ko 1792/01 - Zasady zwolnienia notariusza od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 sierpnia 2001 r. Ministerstwo Sprawiedliwości PR II Ko 1792/01 Zasady zwolnienia notariusza od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Zastępca Prokuratora Generalnego w piśmie z dnia 16 sierpnia 2001 nr PR II Ko 1792/01 zajął w tej sprawie następujące stanowisko:

"Uwzględniając uregulowania art. 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, poz. 9 z późn. zm.), prokurator powołując się na art. 180 § 1 k.p.k., nie może zwolnić notariusza od obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze wzglądu na wykonywanie czynności notarialnej. Przepis § 2 art. 18 powołanej ustawy przewiduje bowiem szczególny tryb zwalniania notariusza z tego obowiązku, zastrzegając uprawnienie do zwolnienia notariusza z zachowania tej tajemnicy (gdy składa zeznania jako świadek) tylko dla Ministra Sprawiedliwości.

Oznacza to, że regulacja z art. 18 prawa o notariacie, ma charakter szczególny w stosunku do przepisów kodeksu postępowania karnego i jako taka w tych warunkach wyłącza stosowanie przez prokuratorów wobec notariuszy art. 180 § 1 k.p.k."

Opublikowano: Rejent 2001/9/166