Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 lipca 2004 r.
Urząd Skarbowy w Kozienicach
PPM/443-18/04
Opodatkowanie usług dostawy i nabycia palet używanych

Pytanie podatnika

Czy dostawa i nabycie palet "używanych" podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 120 ustawy o VAT?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 czerwca 2004 r. -Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że dokonuje zakupu palet "używanych" od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą będących podatnikami VAT. Palety te po przeglądzie lub niewielkich remontach Jednostka sprzedaje do cementowni.

Tut. Organ stwierdza, że w myśl powyżej wymienionego art. 5 ust. 1 pkt 1 odpłatna dostawa palet podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stawką opodatkowania właściwą dla przedmiotowej dostawy jest 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługuje dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przez towary używane w myśl art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy rozumie się towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł najmniej pół roku.

Jednocześnie zauważa się, że art. 120 w/w ustawy o podatku od towarów i usług zawiera szczególne procedury w zakresie dostaw towarów używanych.

Zgodnie z przytoczonym art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Art. 120 ust. 4 ustawy stanowi, iż w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie między innymi towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Opodatkowanie marży podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy, dotyczy wyłącznie dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15;

2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4.

W żadnym z tych przypadków nie występuje jednak podatek naliczony z tytułu nabycia tych towarów.

Jak widać taki rodzaj opodatkowania ma miejsce, gdy źródło nabycia towarów jest nieopodatkowane.

Podatnik trudniący się dostawami towarów używanych może oprócz opisanej powyżej szczególnej procedury opodatkowania marży, stosować ogólne zasady opodatkowania dostaw do całości obrotu (art. 120 ust. 14 ustawy). W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego związanego z dostawą opodatkowaną.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza się, że dostawa palet podlega opodatkowaniu wg stawki 22%. Podatnik może dokonane dostawy opodatkować na zasadach ogólnych lub w oparciu o szczególną procedurę opodatkowania marży (po uwzględnieniu warunków zapisów art. 120 ustawy). Jedynie w przypadku palet, których okres używania przez Jednostkę wyniósł co najmniej pół roku ich dostawa może być zwolniona od podatku VAT.

Tut. Organ zauważa, że opodatkowanie podatkiem palet w momencie skupu uzależnione jest od konkretnej sytuacji, w której znajduje się sprzedawca palet, od którego Podatnik nabywa towar. W przypadku gdy dostawcą palet jest podmiot:

1) nie będący podatnikiem VAT czynność sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;

2) będący podatnikiem VAT czynność sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22% lub jest zwolniona na mocy w/w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl