PPE1/443-4/06, Jak jest minimalna łączna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług? -... - OpenLEX

PPE1/443-4/06 - Jak jest minimalna łączna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 marca 2006 r. Izba Skarbowa w Lublinie PPE1/443-4/06 Jak jest minimalna łączna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zawarte w złożonym w dniu 9 lutego 2006 r. wniosku za nieprawidłowe z obowiązującym stanem prawnym.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 lutego 2006 roku (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 9. lutego 2006 r.) Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Podatnik poinformował, że w przedziale kilkudniowym wystawia TAX FREE dla jednego kontrahenta na łączną wartość brutto 300 zł. z tym, że żadna z trzech kart TAX FREE nie zawiera kwoty 200 zł.

Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie Podatnik uważa, że skoro na jednym dokumencie mieści się jedynie 7 pozycji, a sprzedaż dla jednego kontrahenta dokonywana jednego dnia na kilku kartach stanowi podstawę do zwrotu VAT, to taka sama sytuacja obowiązuje wtedy, gdy na jedną osobę wystawiono kilka kart w jakimś odstępie czasowym. Jeżeli łączna kwota dokonanych przez jedną osobę zakupów zawarta na wszystkich dostarczonych do uprawnionego sprzedawcy jednego dnia dokumentach przekracza 200 zł. brutto, to bez względu na datę wystawienia, stanowią one podstawę do zwrotu VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza co następuje:

Zagadnienie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym zostało opisane w Rozdziale 6 w art. 126 - art. 130 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W myśl treści art. 128 ust. 2 cytowanej ustawy podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, w szczególności zawierającego kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towaru, którego wywóz powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.

Minister Finansów działając na podstawie delegacji zawartej w art. 130 ust. 3 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy w § 1 rozporządzeniu z 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 84, poz. 780) określił, że minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wystawienie przez sprzedającego, jednego imiennego dokumentu na jednego nabywcę przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów o łącznej wartości zakupów mniejszej niż 200 zł. nie stanowi podstawy do dokonania zwrotu podatku VAT nabywcy.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, oraz nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie wnosi się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim.

W przypadku składania zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł. od zażalenia oraz 50 gr. od każdego załącznika. Zażalenie winno odpowiadać warunkom określonym w art. 222 Ordynacji podatkowej, czyli powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl