PPB2/415-240/10-2/AK - Określenie skutków podatkowych związanych z umorzeniem akcji za wynagrodzeniem, otrzymanych uprzednio na podstawie umowy darowizny.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie PPB2/415-240/10-2/AK Określenie skutków podatkowych związanych z umorzeniem akcji za wynagrodzeniem, otrzymanych uprzednio na podstawie umowy darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2010 r. (data wpływu 23 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem akcji za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem akcji za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki B. S.A. z siedzibą w M. (dalej:, "Spółka"). Ojciec Wnioskodawcy, jest drugim akcjonariuszem Spółki. Ojciec Wnioskodawcy planuje rezygnację ze statusu akcjonariusza i darowanie Wnioskodawcy wszystkich posiadanych akcji. Po przeprowadzeniu darowizny Wnioskodawca nie wyklucza, iż akcje te zostaną w przyszłości umorzone. Umorzenie dotyczyłoby całości albo części akcji otrzymanych w drodze darowizny i nastąpiłoby w ramach tzw. umorzenia dobrowolnego, tj. w drodze odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia (identyfikacja umarzanych akcji będzie możliwa na podstawie numerów akcji). Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji. Podstawę umorzenia dobrowolnego będą stanowiły uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz odpowiednie dokumenty korporacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% zostanie pobrany od nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem akcji nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości akcji z dnia ich darowizny...

2.

Czy koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia akcji będzie stanowiła wartość rynkowa akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny...

Zdaniem Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który Wnioskodawca osiągnie z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, powinien zostać ustalony na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: (ustawa o PIT), tj. po pomniejszeniu kwoty przychodów o wskazany w tym przepisie koszt nabycia akcji, czyli ich wartość z dnia dokonania darowizny.

Do takiego wniosku - w opinii Wnioskodawcy - prowadzi analiza zasad opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT "opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 51, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku". Źródła przychodów zostały natomiast wyszczególnione w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z pkt 7 tego artykułu źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Pełny katalog przychodów, które stanowią przychody z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu przychody z kapitałów pieniężnych stanowią w szczególności dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Ponadto brzmienie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT jednoznacznie klasyfikuje opisany we wniosku dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.

Ogólną regułę dotyczącą opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zawiera art. 30a ust 1 ustawy o PIT, w myśl którego od takich dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Ustawodawca doprecyzował w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT, iż taki podatek ryczałtowy pobiera się bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów, z uwzględnieniem kilku wyjątków. Niniejszy przepis stanowi bowiem, iż "Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4. ust. 5a i 5d (podkreślenie Wnioskodawcy)".

Jednym z wyjątków, do których referuje art. 30a ust. 6 ustawy o PIT, jest art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, który reguluje sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia. Zgodnie z tym przepisem "dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny (podkreślenie Wnioskodawcy)".

W związku z powyższym, w stanie przyszłym objętym niniejszym wnioskiem do ustalenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, w opinii Wnioskodawcy, należy zastosować normę zawartą w art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, stanowiącą regulację o charakterze szczególnym w stosunku do norm o charakterze ogólnym, w zakresie ustalania dochodu (art. 9 ustawy o PIT), jak i dotyczących podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 6 ustawy o PIT).

Wnioskodawca chciałby zauważyć, iż również z wykładni systemowej ustawy o PIT wynika, iż art. 24 ust. 5d ustawy o PIT ma pierwszeństwo przed art. 30a ust. 6 ustawy o PIT w stanie przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku. Artykuł 24 ust. 5d ustawy o PIT znajduje się w rozdziale 5 ustawy o PIT, "Szczególne zasady ustalania dochodu", natomiast art. 30a ust. 6 ustawy o PIT został umieszczony w rozdziale 6 ww. ustawy "Podstawa obliczenia i wysokość podatku". W konsekwencji przy ustalaniu dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, ustala i uwzględnia się koszty uzyskania przychodów.

Takie stanowisko prezentują również przedstawiciele doktryny, m.in. Adam Bartosiewicz i Ryszard Kubacki w "A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT, komentarz, Lex 2009": "w przypadku dochodu z umorzenia udziałów (akcji) opodatkowaniu zryczałtowanemu należy poddać właśnie dochód, a nie cały przychód otrzymany tytułem umorzenia. Po cóż bowiem byłoby wprowadzanie szczególnych zasad ustalania dochodów, jeśli nie w tym celu, aby określały one podstawę opodatkowania. Na wolę poddania zryczałtowanemu opodatkowaniu właśnie dochodu (a nie całego przychodu) z umorzenia udziałów (akcji wskazywano także w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizacyjnej, którą wprowadzono powyższe zmiany".

Powołany wyżej art. 24 ust. 5d ustawy o PIT obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. Do końca 2004 r. opodatkowaniu podlegał przychód uzyskany z tytułu umorzenia udziałów (akcji).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b) ustawy o PIT w ówczesnym brzmieniu przychód z umorzenia udziałów (akcji) nabytych w drodze spadku lub darowizny był zwolniony od podatku do wysokości wartości udziałów (akcji) z dnia nabycia spadku lub darowizny. Od 1 stycznia 2005 r. wraz z wejściem w życie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT zostało wykreślone. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619): "Zmiana dotyczącą pkt 50 w art. 21 ust 1 ustawy, ma charakter porządkowy (...) Zwolnienie dotyczące przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną (...) stanowi w istocie szczególny sposób ustalania dochodu, podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stąd też reguła ta powinna być umieszczona w innej części ustawy, a nie w przepisach normujących zwolnienie przedmiotowe. (...) Zmiana ta nie wywoła negatywnych skutków podatkowych dla podatnika i, jak ma to miejsce obecnie, dochód uzyskany z tego tytułu będzie nadal opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym".

Ponadto, należy podkreślić, iż art. 24 ust 5d ustawy o PIT nie zawiera żadnego zastrzeżenia, iż odnosi się tylko do konkretnych sposobów umorzenia udziałów i akcji. Ustawodawca posłużył się w tym przepisie ogólnym wyrażeniem "dochód z umorzenia udziałów lub akcji", który to zwrot obejmuje wszystkie rodzaje umorzenia. Zgodnie z regułą lege non-distinguente w takiej sytuacji przepis ten dotyczy w szczególności umorzenia dobrowolnego.

Możliwość zastosowania art. 24 ust 5d ustawy o PIT do obliczania dochodu z dobrowolnego umorzenia udziałów została w szczególności potwierdzona przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. II FSK 277/08, w którym NSA stwierdził: "Powyższy przepis ma, jak to słusznie określił sąd I instancji, charakter techniczny stanowiąc w odniesieniu do instytucji umorzenia udziałów lub akcji regulację normującą zasady obliczenia nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania, a więc kwestię sposobu ustalenia podlegającego opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 24 ust 5 pkt 2 u.p.d.o.f. dochodu z umorzenia udziałów lub akcji".

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochód z tytułu umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny ustalany jest w oparciu o przepis art. 24 ust. 5 ustawy o PIT znajduje również potwierdzenie w praktyce interpretacyjnej organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2010 r. sygn. IPPB4/415-702/09-5/JK, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 września 2009 r.: sygn. ILPB1/415-796/09-2/AMN, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r. sygn. IPPB4/415-185/08-2/SP czy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 r. sygn. IPPB2/415-1563/08-2/MK.

W konsekwencji w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę za wynagrodzeniem akcji na rzecz Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, w myśl którego koszty uzyskania przychodów ustała się do wartości darowizny z dnia jej nabycia. Podstawę opodatkowania dochodu Wnioskodawcy stanowić będzie w konsekwencji nadwyżka przychodu otrzymanego w związku ze zbyciem akcji na rzecz Spółki (wynagrodzenie od Spółki) nad kosztami uzyskania przychodu, czyli wartością umorzonych akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny.

Ad. 2

W treści art. 24 ust. 5d ustawy o PIT nie dokonano doprecyzowania, w jaki sposób należy ustalić wartość udziałów lub akcji z dnia nabycia spadku lub darowizny na potrzeby obliczenia kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Zdaniem Wnioskodawcy w przepisie tym jest mowa o wartości rynkowej akcji (udziałów) z dnia ich nabycia w drodze darowizny lub spadku.

Taka konkluzja wynika z faktu, iż wobec braku przedmiotowej definicji w ustawie o PIT należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 768 z późn. zm., dalej: "ustawa o PSD"). W konsekwencji określenie wartości akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny powinno zostać ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o PSD. Przepis ten stanowi, iż wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona ich wartości rynkowej. Wartość rynkową praw majątkowych w świetle ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego (nabycie darowizny).

Analiza powyższych przepisów wskazuje, iż na potrzeby rozliczenia w zakresie podatku od spadków i darowizn należy uwzględnić ostatecznie wartość rynkową przedmiotu darowizny, ustaloną przez strony w umowie darowizny, jeżeli nie odbiega ona od wartości rynkowej akcji (udziałów).

Stąd, Wnioskodawca uważa, iż ustalenie kwoty wartości akcji z dnia darowizny, podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na gruncie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT powinno nastąpić w oparciu o wartość rynkową akcji z dnia dokonania darowizny.

W szczególności w przypadku zawarcia umowy darowizny akcji w formie aktu notarialnego, podstawą przyjęcia wartości rynkowej akcji dla celów stosowania art. 24 ust. 5d ustawy o PIT powinna być wartość wskazana przez strony umowy darowizny w akcie notarialnym, bądź wartość, która wynika z oświadczeń stron złożonych przed notariuszem, od której to wartości notariusz pobrał podatek od spadków i darowizn, bądź zgłosił darowiznę w trybie art. 4a ustawy o PSD.

W konsekwencji, przy ustalaniu dochodu Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia akcji w celu umorzenia, wartość rynkowa akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT. Tak ustalony dochód Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca chciałby wskazać także na praktykę organów podatkowych, która potwierdza stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2010 r., sygn. ILPB2/415-1036/09-2/WM, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r. sygn. IPPB4/415-185/08-2/SP czy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2009 r., sygn. ILPB2/415-772/08-3/MK.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy uznać, iż w przypadku zbycia akcji na rzecz Spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia nabycia darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Pełen katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 ww. ustawy, w myśl którego, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów (akcji), jak również dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Opisany we wniosku przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia należy przypisać do kategorii dochodów określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jednoznacznie kwalifikuje taką czynność, jako udział w zyskach osób prawnych przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej z umorzenia udziałów został uregulowany w art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem z umorzenia akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Należy zaznaczyć, że w świetle art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, w tym od dochodu ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Przepis ten ma jednak tylko takie znaczenie, że nie pozwala na pomniejszanie przychodu ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia o inne koszty niż wymienione w przepisach wskazanych w art. 24 ust. 5d ustawy. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega dochód ustalony dokładnie według zasad przewidzianych w art. 24 ust. 5d ww. ustawy.

Zgodnie z cytowanym przepisem art. 24 ust. 5d ww. ustawy, w przypadku umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny, koszty uzyskania przychodów ustala się do wysokości wartości przedmiotu darowizny z dnia jej nabycia. Należy przyjąć, że wartość tę ustala się zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.). Podkreślenia wymaga, iż przepis ten stanowi, iż wartość nabytej rzeczy przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe, pod warunkiem, że wartość ustalona w umowie darowizny będzie zgodna z wartością rynkową przedmiotu darowizny.

W przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia dla Wnioskodawcy czy umorzenie akcji, które nabył w drodze darowizny będzie umorzeniem przymusowym czy dobrowolnym, gdyż podatek dochodowy należny będzie wyłącznie od dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym w związku z umorzeniem tych akcji, a wartością umorzonych akcji z dnia nabycia darowizny.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, należy uznać iż dochodem z umorzenia akcji będzie nadwyżka wynagrodzenia (przychodu) otrzymanego przez Wnioskodawcę od Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki, nad kosztami uzyskania tego przychodu - kwotą odpowiadającą wartości akcji z dnia nabycia darowizny.

Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji będzie równe lub mniejsze od ich wartości z dnia nabycia darowizny przez Wnioskodawcę, obowiązek zapłaty podatku dochodowego w ogóle nie powstanie.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. organ informuje, że rozstrzygnięcia w nich zawarte zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl