Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 sierpnia 2005 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
PPB1-443/710/2005
Jednorazowa sprzedaż gruntu.

"(...) Jednorazowa, okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej nie podlega opodatkowaniu.

W myśl bowiem przepisu art. 15 ust. 1 ww. ustawy (o VAT - przyp. red.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, o której mowa wyżej, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wskazał, że zamierza dokonać jednorazowej dostawy gruntu, czynność ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu cyt. wyżej przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a zatem nie jest on podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 cyt. wyżej ustawy. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2005/12/18