PP8-722-115/96 - Usługi rzeczoznawstwa wykonywane przez biegłych na zlecenie sądu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 maja 1996 r. Ministerstwo Finansów PP8-722-115/96 Usługi rzeczoznawstwa wykonywane przez biegłych na zlecenie sądu.

W związku z pismem w sprawie zwolnienia z VAT usług w zakresie różnego rodzaju rzeczoznawstwa, wykonywanego przez biegłych na zlecenie sądu, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w przypadku tych usług mogą mieć zastosowanie zwolnienia przedmiotowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11, poz. 50 ze zm.).

Zwolnienie takie dotyczy sytuacji, w której działalność jest wykonywana na podstawie art. 13 pkt 2-8 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU nr 90, poz. 416 ze zm.).

W odniesieniu do biegłych, wykonujących usługi rzeczoznawstwa, mają w szczególności zastosowanie pkt 6 i 8 ww. art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W pkt 6 wymienione są wynagrodzenia osób, a w szczególności wynagrodzenia biegłych w postępowaniu sądowym. Decydujący jest tu jednak charakter otrzymywanego wynagrodzenia, tj. stosunek prawny, na podstawie którego zostały one wypłacone.

Zwolnieniu z VAT podlegają wynagrodzenia, które mają charakter przychodów z tej działalności, osiąganych z tytułu osobistego wykonywania usług, na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, zawartej z osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, podmiotem gospodarczym, dla potrzeb tego podmiotu (o których mowa w pkt 8 omawianego artykułu).

Oznacza to, że jeżeli biegły prowadzi jednocześnie działalność w tym zakresie na rzecz osób fizycznych, to nie spełnia wymogów, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zarazem wymogów zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w ww. art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Opublikowano: Glosa 1997/4/22