Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 sierpnia 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PP3-8230-1412/96/Aka

Zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797): "jeżeli oryginał faktury, faktury korygującej, rachunku uproszczonego lub rachunku korygującego dotyczącego rachunku uproszczonego ulegnie zniszczeniu, albo zaginie, sprzedawca ponownie wystawia fakturę lub rachunek zgodnie z danymi zawartymi w kopii faktury lub rachunku", taka faktura lub rachunek uproszczony zgodnie z pkt 2 tego paragrafu muszą zawierać wyraz "DUPLIKAT". Jest to możliwość przewidziana w przepisach o podatku od towarów i usług dla podatników, którzy mogli znaleźć się w sytuacji przedstawionej w przedmiotowym piśmie. Przepisy o podatku od towarów i usług nie przewidują innej możliwości udokumentowania zasadności odliczenia podatku naliczonego w sytuacji kradzieży oryginałów faktur VAT.

Opublikowano: LEX nr 6606