Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 grudnia 2004 r.
Interpretacja przepisów art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.
Ministerstwo Finansów
PP3-812-1341/2004/BL

Dyrektorzy

Izb Skarbowych

Dyrektorzy Urzędów

Kontroli Skarbowej

W związku ze zgłaszanymi przez podatników oraz organy podatkowe pytaniami dotyczącymi interpretacji przepisów art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie opodatkowania dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 zd. czwarte ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Przepis ten oznacza zatem, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Podstawę zatem oceny opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, jak stwierdzenie czy są one dokonywane w celu sfinansowania czy też dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi.

Tym samym otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze niemająca bezpośredniego wpływu na wartość dostawy lub usługi, nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Opublikowano: Dz.Urz.MF.2005/2/23