Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 lipca 2005 r.
Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni
PP3/443-0070/05
Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych

Pytanie podatnika

Czy w każdym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2005 uzupełnionego pismem z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlano-montażowych, stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22.06.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 28.06.2005 r. podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych. W przeważającej części świadczy usługi dla firm, sporadycznie dla innych podmiotów, w tym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w każdym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług.

Zdaniem podatnika, w treści art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ustalone zostały ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego, a mianowicie, zgodnie z ust. 1 w/cyt. przepisu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, (...). Ponadto w ust. 13 pkt 2 lit. d tego przepisu ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych. Poza tym, wg podatnika, art. 19 ust. 4 ustawy PTU odmiennie reguluje sytuację, gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zdaniem podatnika, jeżeli wykonuje on usługę dla podmiotu, któremu ma obowiązek wystawić fakturę, wówczas obowiązek podatkowy w tym przypadku powstanie zgodnie z treścią art. 19 ust. 4 w/cyt. ustawy, w pozostałych przypadkach, gdy nie musi wystawiać faktury, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy PTU.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą PTU, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

- eksport towarów;

- import towarów;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 - art. 8 ust. 1 ustawy PTU.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (...). Przy czym jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art. 19 ust. 4 ustawy PTU. Od powyższej zasady ustawodawca określił jednak liczne wyjątki, do których właśnie należą usługi budowlane lub budowlano-montażowe. W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d w/cyt. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług. Jak wynika z art. 19 ust. 14 ustawy PTU, przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych.

Oznacza to, że w przypadku wykonywania usług budowlanych i budowlano-montażowych podstawowe znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego ma zapłata za ich wykonanie.

A zatem mając na uwadze powyższe, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za wykonaną usługę, fakturę należy wystawić wówczas nie później niż z dniem wystąpienia obowiązku podatkowego, tj. najpóźniej z dniem zapłaty należności. Jeżeli natomiast zapłata nie nastąpiła, obowiązek podatkowy powstaje z upływem 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi, a fakturę należy wystawić najpóźniej 30 dnia od dnia wykonania usługi.

Jeżeli wystawi Pan fakturę w dniu otrzymania zapłaty - przedpłaty, zadatku, zaliczki lub raty (w każdej kwocie) lub w 30 dniu od wykonania usługi (lub jej części potwierdzonej protokołem odbioru), to wówczas data wystawienia faktury będzie taka sama jak moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury, nie wcześniej jednak niż 30 dnia przed dniem wystąpienia obowiązku podatkowego, wystawienie faktury nie ma wpływu na zmianę momentu powstania tego obowiązku. Jest nim bowiem data otrzymania każdej zapłaty (przedpłaty, zadatku lub raty) lub w przypadku ich braku - 30 dzień od daty wykonania usługi (lub jej części potwierdzonej protokołem odbioru robót).

Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku wykonywania usług budowlanych lub budowlano-montażowych nie ma żadnego znaczenia, czy usługi te będą wykonywane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy też dla innych podmiotów.

Przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy PTU jest przepisem szczególnym, a więc ma pierwszeństwo przed przepisami o charakterze ogólnym, co oznacza, że podatnik nie ma prawa stosowania przepisów podatkowych i ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w drodze dowolnego wyboru.

Zatem przedstawione przez Pana stanowisko w złożonym dnia 22.06.2005 r. wniosku jest nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl