Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 lutego 2003 r.
Ministerstwo Finansów
PP2-813-13/03/EP
Usługi telekomunikacyjne ze stawką 0% VAT

Ministerstwo Finansów informuje, iż przepisami § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 216, poz. 1828) określono, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do usług telekomunikacyjnych w przypadku, gdy:

1) usługa jest świadczona na rzecz nierezydentów, nie będących podatnikami,

2) efekt wykonanej usługi będzie wykorzystywany poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej,

3) podatnik posiada dowód, iż należność za wykonaną usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi.

Powyższe oznacza, iż tylko w przypadku spełnienia ww. warunków usługi telekomunikacyjne świadczone w kraju mogą być opodatkowane obniżoną do wysokości 0% stawką podatku VAT.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż ww. rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Opublikowano: M.RiF 2003/3/34