Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 lipca 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PP2-7402-727/96/GM
Zwolnienie od podatku od towarów i usług

Odpowiadając na pismo z dnia 21 czerwca 1996 r., znak IS-WPP-073/22/96, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 80 000 zł.

Zwolnienia tego nie stosuje się m.in. do importu towarów i usług - art. 14 ust. 10 cyt. ustawy.

Przepis art. 14 ust. 10 wyraźnie wskazuje, że zwolnień, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, nie stosuje się do czynności importu towarów i usług, nie zaś do podatników dokonujących takich czynności (inaczej niż w przypadku podatników sprzedających wyroby z metali szlachetnych określonych przez Ministra Finansów w odrębnej liście).

Tak więc w sytuacji gdy podmiot gospodarczy prowadzi działalność w zakresie handlu importowanymi towarami i jest usługobiorcą usług pochodzących z importu, to może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od swojej działalności do czasu przekroczenia kwoty obrotu 80 000 zł.

Jednakże, jeżeli podmiot gospodarczy zwolniony na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 będzie importował towary lub usługi, to zwolnienie to nie będzie obejmowało importu, zarówno towarów, jak i usług. Pomimo zatem podmiotowego zwolnienia podmiot będzie obowiązany do uiszczenia podatku VAT z tytułu importu towarów i usług.

Podatnik, zwolniony na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, będący usługobiorcą usług pochodzących z importu obowiązany jest zarejestrować się, przedkładać deklaracje VAT-7 oraz dokonywać wpłat podatku należnego od usług importowych.

Opublikowano: R. Lewandowski, M. Stolfa, Vat Komentarz, Warszawa 2004