Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 czerwca 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PP2-7402-1370/94/GM
Rejestracja podmiotów zagranicznych dla celów VAT

Odpowiadając na pismo z 12 października 1994 r., znak IS.OP/732/675/94, Ministerstwo Finansów stwierdza, iż w świetle obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług istnieją pewne wątpliwości co do możliwości rejestracji osób (podmiotów) zagranicznych jako podatników podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy wykonują oni czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT za pośrednictwem swoich pracowników. W świetle przepisów ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50, z późn. zm.) a zwłaszcza przepisu art. 5 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 9 tej ustawy, nie wynika jednoznacznie brak możliwości zarejestrowania osób (podmiotów) zagranicznych gdy nie prowadzą one na terenie Polski działalności w ramach form organizacyjnych prawnie określonych, jak np. zakład, oddział, przedsiębiorstwo, Minister Finansów uznaje zatem za zasadne dokonywanie rejestracji tych osób na podatników podatku od towarów i usług również w sytuacji, gdy nie posiadają one np. numeru REGONU.

Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Finansów nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionego projektu decyzji.

Opublikowano: LEX nr 6586