Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 grudnia 2004 r.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostaw energii i paliw, za które są pobierane opłaty za nielegalny ich pobór.
Ministerstwo Finansów
PP1-811-1152/04KSz/2655

Dyrektorzy Izb Skarbowych

i Urzędów Kontroli Skarbowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 maja 2004 r. dostaw energii i paliw, za których nielegalny pobór pobierane są opłaty, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:

W okresie od dnia 1 maja 2004 r. w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług obowiązuje nowa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 tej ustawy opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności, o których mowa wyżej, podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.) w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci, przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej w taryfach. Opłaty, o których mowa wyżej, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W związku z powyższym, czynnościami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są również dostawy energii i paliw, których pobieranie zostało dokonane m.in.:

1) bez umowy zawartej ze sprzedawcą,

2) niezgodnie z warunkami określonymi w umowie

- za które pobiera się opłaty stanowiące formę odpłatności za pobraną w ww. sposób energię lub paliwa.

Energia elektryczna jest sklasyfikowana - według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) - w grupowaniu 40.1 "Energia elektryczna oraz usługi w zakresie dostarczenia energii elektrycznej" i podlega opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Opublikowano: Dz.Urz.MF.2005/2/24