Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 sierpnia 1994 r.
Ministerstwo Finansów
PP1-7205-119/94/OP
Stawka opodatkowania usługi dzierżawy lub wynajmu budynków, budowli, lokali użytkowych oraz gruntów.

W związku z pismem z 21 czerwca 1994 r. Ministerstwo Finansów informuje:

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są: "osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2 tej ustawy".

Ministerstwo Finansów, biorąc pod uwagę przepisy ogólne określające status prawny gmin, nie doszukuje się żadnych przesłanek szczególnych, które wyłączałyby je spod działania cytowanego art. 5 ustawy, określającego zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Gminy mogą natomiast korzystać ze zwolnień podmiotowych (art. 14 ust. 1 pkt 1 i 6 powołanej ustawy), a także przedmiotowych, określonych w art. 7 ustawy oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle art. 4 pkt 4 oraz art. 54 ust. 1 omawianej ustawy przez usługi rozumie się usługi zarówno wymienione jak i nie wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej. Do usług tych zaliczają się zatem m.in. usługi polegające na dzierżawie lub wynajmie budynków, budowli, lokali użytkowych oraz gruntów, które podlegają opodatkowaniu wg stawki VAT w wysokości 22%. W przypadku gdy grunt lub budynek przeznaczony jest do produkcji rolnej, istnieje możliwość zaniechania ustaleń i poboru tego podatku na wniosek zainteresowanego, na podstawie przepisów o zobowiązaniach podatkowych.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/3/21