PP1-7204/150/94/KSz - Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 lipca 1994 r. Ministerstwo Finansów PP1-7204/150/94/KSz Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiadając na pismo znak IS.III/3-074-14/94 z 4 maja 1994 r. Ministerstwo Finansów informuje, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej (SWW-0311) powstaje z chwilą upływu terminu wymagalności zapłaty, określonego w umowie właściwej.

Powyższe jest zgodne z przepisem § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 272 i Nr 134, poz. 651).

Na podstawie § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 176 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży energii elektrycznej fakturę VAT wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy § 20 rozporządzenia z 12 maja 1993 r. Tak więc, przy sprzedaży towarów lub świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r., w tym dostaw energii elektrycznej, pobranie zaliczki nie rodzi obowiązku podatkowego.

Wynika to również pośrednio z przepisów § 1 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia z dnia 29 czerwca 1993 r., w którym podano przypadki, kiedy przy pobraniu zaliczki za towary i usługi określone w § 1 tego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanej jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego faktury dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej, można dokonać obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.

Wystawca faktur, tj. Zakład Energetyczny w Wałbrzychu powinien jednak wykazać w deklaracji VAT-7 podatek należny za ten miesiąc, w którym wystawił fakturę (np. za grudzień 1993 r., jeśli na fakturze figuruje data 15 grudnia 1993 r.).

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/3/23