Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 września 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PP1-7201-125/96/ER
Zasady odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego

Odpowiadając na pismo, znak BON.077.1-2675/96/JC, z dnia 12 sierpnia 1996 r., Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Przepisy regulujące zasady odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego oraz zasady dotyczące zwrotu podatku (art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50) mają również zastosowanie do zakładów pracy chronionej, które nie wybrały zwolnienia z podatku VAT.

Zakłady pracy chronionej, które nie wybrały zwolnienia od podatku VAT, mają więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (a nawet prawo do zwrotu podatku naliczonego) przy nabyciu środków trwałych podlegających amortyzacji, niezależnie od źródeł finansowania wydatków związanych z nabyciem tych towarów.

Fakt refundacji ze środków PFRON wydatków poniesionych na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji (o których mowa w art. 21 ust. 3 ww. ustawy) nie ma wpływu na rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług przy wykonywaniu przez podatnika czynności opodatkowanych podatkiem VAT (zob. art. 25 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Opublikowano: R. Lewandowski, M. Stolfa, Vat Komentarz, Warszawa 2004.