Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 października 2004 r.
Stawka podatku od towarów i usług przy wykonywaniu usług w zakresie robót budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji.
Izba Skarbowa w Lublinie
PP1/448-294/04/I

Pytanie podatnika

Stawka podatku od towarów i usług przy wykonywaniu usług w zakresie robót budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji

Odpowiedź

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie odpowiedzi zawartej w piśmie nr PP/443-21/04 z dnia 24.06.2004 r. wyjaśniam: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy. O tym czy materiał może wchodzić do wartości usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i dostawą towaru, decyduje rodzaj czynności i etap na jakim jest ta czynność wykonywana, z czym związana jest określona klasyfikacja. Każdy podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do 31 grudnia 2007 r. stawkę w wysokości 7% można zastosować do wykonywania robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zgodnie z art. 146 ust. 2 i 3 przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, rozumie się:

- sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych

- urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę.

- urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Jeśli wymienione w zapytaniu usługi będą spełniały w/w warunki należy opodatkować je stawką 7%. W nawiązaniu do przedstawionego przez Pana zapytania odnośnie odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji należy stwierdzić, iż w świetle art. 86 ust. 3 i ust. 5 wcześniej powołanej ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie podatku od paliwa do pojazdów samochodowych związane jest ściśle z określeniem ładowności pojazdu na podstawie świadectwa homologacji. Z powyższych przepisów nie wynika aby brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem takiego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl