Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 grudnia 2004 r.
Ewidencjonowanie sprzedaży usług turystycznych za pomocą kasy rejestrującej.
Izba Skarbowa w Lublinie
PP1/448-206/04/I

Pytanie podatnika

1) czy ewidencjonowanie sprzedaży usług turystycznych za pomocą kasy rejestrującej, w przypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi kwota marży pomniejszona o kwotę podatku może być dokonywane w kwocie należności brutto z oznaczeniem VAT-marża bez uwzględnienia stawek podatku VAT i kwoty podatku?

2) czy paragony fiskalne dokumentujące sprzedaż usług turystycznych nie muszą zawierać danych, jakie są wymagane na fakturze VAT?

Odpowiedź

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiedzi zawartej w piśmie nr D-6/443/51/04 z dnia 23 lipca 2004 r. wyjaśniam:

Zapytanie dotyczy: 1) czy ewidencjonowanie sprzedaży usług turystycznych za pomocą kasy rejestrującej, w przypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi kwota marży pomniejszona o kwotę podatku może być dokonywane w kwocie należności brutto z oznaczeniem VAT-marża bez uwzględnienia stawek podatku VAT i kwoty netto? 2) czy paragony fiskalne dokumentujące sprzedaż usług turystycznych nie muszą zawierać danych, jakie są wymagane w fakturze VAT?

Ad1)Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez osoby świadczące m.in. usługi turystyczne, w przypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi m.in. marża, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 5 wymienionego rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiągniętego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Sposób ewidencjonowania podatku od towarów i usług powinien umożliwiać między innymi prawidłowe określenie kwot podatku należnego oraz podstawy opodatkowania, w tym przypadku marży. Nie będzie błędem jeśli do całości sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej przypisane zostanie tzw. "0" techniczne przy jednoczesnym prowadzeniu ewidencji dla potrzeb podatku VAT umożliwiających wyodrębnienie wielkości marży oraz kwot podatku. Przedstawiony sposób postępowania nie jest jedynym prawidłowym sposobem ewidencjonowania, jednakże jest wskazany, ze względu na częste zaliczkowe rozliczanie tego typu usług oraz treść § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącym, że "w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15 dnia od wykonania usługi."

Ad2)Przepis § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) wskazuje dane, które zwiera faktura dokumentująca świadczenie usług turystycznych, o których mowa w art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Powyższy przepis odnosi się wyłącznie do faktur i nie ma zastosowania do paragonów fiskalnych. Informacje, które musi zawierać paragon fiskalny drukowany przez kasę wynikają z § 4 ust. 1 pkt 6 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl