PP1/443-43/06, Dokonanie płatności z rachunku osobistego. - Pismo wydane przez: Urząd Skarbowy w Elblągu - OpenLEX

PP1/443-43/06 - Dokonanie płatności z rachunku osobistego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 lipca 2006 r. Urząd Skarbowy w Elblągu PP1/443-43/06 Dokonanie płatności z rachunku osobistego.

"Pytanie podatnika:

Czy w celu dokonania przelewu lub innej podobnego typu operacji z urzędem Podatnik może korzystać z rachunku osobistego, nie związanego z prowadzoną działalnością, tym bardziej, że ma to wpływ na obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

(...) Art. 61 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Jednocześnie § 3 wskazuje, że powyższego nie stosuje się do zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. nr 202, poz. 1959) w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (NIP-1) znajdują się następujące pola dotyczące rachunków bankowych: - w części B.5. - "Osobisty rachunek bankowy", wraz z objaśnieniem "Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty podatku dochodowego", - w części C.5., wśród danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, - "Rachunki bankowe związane z prowadzeniem takiej działalności".

Należy przy tym nadmienić, że potwierdzeniem powyższego uregulowania przedmiotowej kwestii wynikającego z przepisów prawa podatkowego, są także przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 49 ust. 3 banki mogą prowadzić rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, natomiast - stosownie do ust. 2 pkt 3 tego artykułu - dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami, banki prowadzą rachunki rozliczeniowe.

Jednocześnie należy nadmienić, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807 ze zm.) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością

gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Ust. 2 ww. ustawy mówi, że Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu informuje, że art. 61 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje na konieczność bezgotówkowej formy rozliczania zobowiązań przez przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Biorąc zaś pod uwagę przytoczoną treść art. 49 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, rozliczenie to powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy. (...)".

Opublikowano: S.Podat. 2006/9/29