PP1-443/007/07, Podpisywanie zgłoszenia identyfikacyjnego i deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika. - Pismo wydane... - OpenLEX

PP1-443/007/07 - Podpisywanie zgłoszenia identyfikacyjnego i deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 stycznia 2007 r. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie PP1-443/007/07 Podpisywanie zgłoszenia identyfikacyjnego i deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 19 października 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 października 2006 r.) w sprawie możliwości podpisywania przez pełnomocnika Spółki deklaracji i zeznań- informuję, że stanowisko Spółki wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2006 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego przez Spółkę we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr,.. Dział 2 XYZ Sp. z o.o. reprezentuje zarząd jednoosobowy w osobie prezesa zarządu. Sposób reprezentacji Spółki w KRS został określony następująco "W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje samodzielnie prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem". Zgodnie z art. 136 ustawy Ordynacja podatkowa zarząd może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga osobistego działania zarządu. Korzystając z powyższego zapisu XYZ Sp. z o.o. udzielił właścicielom oraz pracownicy "Z" Biuro rachunkowe s.c. pełnomocnictwa do reprezentowania spraw Spółki przed organami podatkowymi. Oryginał pełnomocnictwa został złożony w tut. Urzędzie w dniu 13 października 2006 r.

Wnioskujący pyta czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do reprezentowania jej przed organami podatkowymi może podpisywać deklaracje i zeznania:

1.

w pozycjach odnoszących się do osób uprawnionych do zarządzania jednostką- CIT-2, CIT-8;

2.

w pozycjach odnoszących się do podatnika lub osoby reprezentującej- VAT-7, VAT-UE;

3.

w pozycjach odnoszących się do osoby reprezentującej składającego- NIP-2;

4.

w pozycjach odnoszących się do osoby reprezentującej podatnika- PCC-1.

Wnioskujący stoi na stanowisku, że pełnomocnicy ustanowieni przez zarząd Spółki do reprezentowania jej przed organami podatkowymi mają prawo do działania w imieniu podatnika i na rachunek podatnika, tj. podpisywać w jego imieniu dokumenty, którymi są deklaracje i zeznania wymienione w punktach od 1 do 4 przedmiotowego pisma.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, treść złożonego w dniu 13 października 2006 r. w tut. Urzędzie przez prezesa zarządu XYZ Sp. z o.o. pełnomocnictwa tut. Organ podziela stanowisko Wnioskującego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (...).

W myśl art. 100 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwane dalej "informacjami podsumowującymi", za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:

1.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów- w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów;

2.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów- w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Wzór deklaracji VAT-7 został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545) natomiast wzór informacji podsumowującej o wewnątrzwspólnotowych dostawach/ nabyciach towarów VAT-UE został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnatrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. Nr 201, poz. 1665).

Zgodnie z opisami, odpowiednio w części H do pozycji 68 deklaracji VAT-7 oraz w części F do pozycji 25 informacji podsumowującej VAT- UE winny być tam złożone podpisy podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Podatnikiem zgodnie z art. 15 ustawy o podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne (...).

Zgodnie z art. 136 ustawy Ordynacja podatkowa strona może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Powołane powyżej przepisy materialnego prawa podatkowego z wyjątkiem ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nie określają czy składane deklaracje powinny być podpisywane osobiście przez podatnika czy też w imieniu podatnika może to zrobić jego pełnomocnik. Nie zawierają zarazem zakazu działania w tym zakresie przez właściwie umocowanych pełnomocników.

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa podatkowego stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Z treści art. 95 wynika natomiast, iż z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego należy przyjąć, że deklaracja podatkowa może być podpisana osobiście przez podatnika ale również przez osobę działającą w jego imieniu tj. pełnomocnika pod warunkiem złożenia pełnomocnictwa, z którego zakresu wynikać będzie w sposób niebudzący wątpliwości umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych. Deklaracja jest bowiem dokumentem stanowiącym oświadczenie wiedzy, zatem koniecznym jest legitymowanie się przez pełnomocnika szczególnym pełnomocnictwem.

Z treści złożonego w tut. Urzędzie w dniu 13 października 2006 r. pełnomocnictwa wynika, że pełnomocnicy tam wymienieni posiadają szczególne umocowanie do wykonywania czynności w postaci podpisywania deklaracji podatkowych.

Nadto należy nadmienić, że od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) w dziale III po rozdziale 9 dodano rozdział 9a zatytułowany "Podpisywanie deklaracji".

W myśl art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy (§ 2 cyt. art. 80a). Z brzmienia art. 80b ww. ustawy wynika, że jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

II. Zgodnie z generalną zasadą systemu ewidencyjnego wyrażoną w treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, a także aktualizacyjnego są obowiązani podatnicy. Obowiązek ten obciąża bezpośrednio zgodnie z art. 2 cyt. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz zakłady- oddziały osób prawnych jeżeli na mocy odrębnych przepisów uzyskały status niezależnego podatnika lub płatnika.

Z powyższego wynika, iż podstawową zasadą jest realizowanie obowiązku ewidencyjnego samodzielnie.

Jednakże zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 4a ww. ustawy o NIP, zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne może być dokonane przez pełnomocnika strony lub kuratora sądowego. W takim przypadku do zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego każdorazowo dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje się, że na zapytania zawarte w punkcie 1 i 4 odpowiedź została udzielona odrębnym pismem.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującego i stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz od dnia 1 stycznia 2007 r. tj. po zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy- do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 i art. 239 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl