PP II 443/827/351/04 - Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży dokonywanej na terenie składu celnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 września 2004 r. Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu PP II 443/827/351/04 Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży dokonywanej na terenie składu celnego

Pytanie podatnika

Czy obecnie sprzedaż towaru ze składu celnego nabywcy w Polsce jest traktowana jako dostawa krajowa i podlega opodatkowaniu według stawki 22%, czy też sprzedaż ta w dalszym ciągu nie podlega ustawie o podatku VAT.

Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika, tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z prawem wspólnotowym, składem celnym jest każde miejsce zaakceptowane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Jeżeli chodzi o definicję terytorium kraju, ustawodawca w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podał, iż jest to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pojęcie "terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" nie zostało doprecyzowane. W tej sytuacji należy uznać, że ustawa pojęciem tym posługuje się w znaczeniu określonym w innych ustawach, zwłaszcza w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461 z późn. zm.). Zgodnie z powołaną ustawą granicą państwową jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielającą terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Obszary, nad którymi Rzeczypospolita sprawuje swoje zwierzchnictwo stanowią - w rozumieniu ustawy o ochronie granicy państwowej - jej terytorium. Zatem skład celny, zgodnie z definicją terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawartą w powołanej ustawie, jest na potrzeby ustawy z dnia 11 marca 2004 r., traktowany jako terytorium kraju.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Wobec powyższego sprzedaż towarów na terenie składu celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako dokonywana na terytorium kraju. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie przewidują jakiegokolwiek rozróżnienia, jeżeli chodzi o opodatkowanie dostawy towarów z terenu składu celnego w porównaniu z dostawą z jakiegokolwiek innego miejsca położonego na obszarze Polski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl