Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 grudnia 2004 r.
Stawka 7 % podatku od towarów i usług na wykonane usługi budowlano-montażowe.
Izba Skarbowa w Opolu
PP-II-005/674/IW/04

Pytanie podatnika

Podatnik wykonuje m.in. roboty budowlano- montażowe z zastosowaniem własnych materiałów, np. wymiana pokrycia dachów w obiektach sklasyfikowanych w PKOB: 111, 112, ex. 113. W umowach zawieranych ze zleceniodawcą ustala wartość usługi kompleksowo na całość robót bez specyfikacji elementów kosztów, tj. zużyte materiały, robocizna oraz praca sprzętu. Wątpliwość Podatnika dotyczy możliwości stosowania obniżonej do wysokości 7% stawki podatku od towarów i usług, na wykonane usługi budowlano-montażowe, w przypadku, gdy usługa budowlana korzysta ze stawki VAT 7% (budownictwo mieszkaniowe), a materiały budowlane opodatkowane są stawką VAT 22%.

Odpowiedź

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia interpretację prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku pismem z dnia 23 lipca 2004 r. nr PP-XII-4430/30/2004.

Podatnik wykonuje m.in. roboty budowlano- montażowe z zastosowaniem własnych materiałów, np. wymiana pokrycia dachów w obiektach sklasyfikowanych w PKOB: 111, 112, ex. 113. W umowach zawieranych ze zleceniodawcą ustala wartość usługi kompleksowo na całość robót bez specyfikacji elementów kosztów, tj. zużyte materiały, robocizna oraz praca sprzętu.

Wątpliwość Podatnika dotyczy możliwości stosowania obniżonej do wysokości 7% stawki podatku od towarów i usług, na wykonane usługi budowlano-montażowe, w przypadku, gdy usługa budowlana korzysta ze stawki VAT 7% (budownictwo mieszkaniowe), a materiały budowlane opodatkowane są stawką VAT 22%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w interpretacji udzielonej pismem z dnia 23 lipca 2004 r. stanął na stanowisku, iż czynność polegająca na wykonaniu robót budowlano montażowych z zastosowaniem materiałów zakupionych przez Podatnika sklasyfikowanych jako "usługa" związana jest z budownictwem mieszkaniowym i w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. opodatkowana jest stawką podatku VAT 7%. Natomiast jeżeli czynność Podatnika polega na montażu wyprodukowanych przez siebie wyrobów budowlanych, wówczas czynność ta sklasyfikowana jest jako "wyrób" i należy stosować stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla tego towaru. Organ I instancji uznał, iż przepisy art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie mają zastosowania do tych czynności i zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej interpretacji przepisów prawa podatkowego organu I instancji w oparciu o obowiązujący stan prawny i przedstawiony stan faktyczny Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że jest ona nieprawidłowa.

Opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a cytowanej ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do m.in.:

1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,

2) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Na podstawie art. 146 ust. 2 ww. ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:

1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2) urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W świetle przytoczonych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, iż zastosowanie właściwej stawki podatkowej zależy od tego, co jest przedmiotem umowy cywilno-prawnej oraz od rodzaju działalności prowadzonej przez Podatnika.

Jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego, w ramach których Podatnik będzie wykonywać konstrukcje i pokrycia dachów, niezależnie od tego czy pochodzą one z własnej produkcji czy też z zakupionych materiałów, wówczas do pełnej wartości usług zastosowanie ma jednolita stawka podatku VAT 7%. W tym przypadku w wystawionej fakturze należy w jednej pozycji wpisać pełną wartość usługi. Natomiast, gdy umowa ze zleceniodawcą określi odrębnie dostawę poszczególnych towarów i odrębnie świadczenie poszczególnych usług, należy osobno opodatkować każdą pozycję wymienioną w fakturze, według stawek przewidzianych dla tego rodzaju towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej uważa, że podatnik w sytuacji zaprezentowanej w piśmie z dnia 1 lipca 2004 r. ma prawo do opodatkowania obniżoną 7% stawką podatku VAT całość usługi wynikającej z umowy cywilno - prawnej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl