PP-II-005/532/BL/04 - Wysokości stawki podatku VAT na usługi pośrednictwa handlowego świadczone na rzecz kontrahenta niemieckiego

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2004 r. Izba Skarbowa w Opolu PP-II-005/532/BL/04 Wysokości stawki podatku VAT na usługi pośrednictwa handlowego świadczone na rzecz kontrahenta niemieckiego

Pytanie podatnika

Dotyczy wysokości stawki podatku VAT na usługi pośrednictwa handlowego świadczone na rzecz kontrahenta niemieckiego, od którego podatnik otrzymuje prowizję, a polegających na wyszukiwaniu dostawców tarcicy.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w uzupełnieniu informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie udzielonej pismem z dnia 30 lipca 2004 r. Nr PP/443-46/RB/04 w sprawie wysokości stawki podatku VAT na usługi pośrednictwa handlowego świadczone na rzecz kontrahenta niemieckiego, od którego podatnik otrzymuje prowizję, a polegających na wyszukiwaniu dostawców tarcicy, wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania. Jest to zasada ogólna, od której jednak są wyjątki. I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) zmienionym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) w przepisie § 4 ust. 1 ustawodawca wskazał, że w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie do treści § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 1 ma miejsce świadczenia usługa - miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Jednocześnie w dodanym ustępie 3 wprowadzony został kolejny warunek do powyższej regulacji. W przypadku bowiem gdy nabywca usługi świadczonej przez pośrednika podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, przepis ustępu 2 stosuje się pod warunkiem wykazania tego numeru na fakturze dokumentującej wykonanie tej czynności.

Oznacza to, że jeżeli nabywca usługi podał świadczącemu usługę numeru, pod którym jest zidentyfikowany na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju UE, na którym jest wykonywana usługa - usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju, który nadał nabywcy numer identyfikacyjny i to nabywca będzie generalnie zobowiązany do rozliczenia podatku z tego tytułu. Usługi te nie będą zatem podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą wykazywane w deklaracji VAT-7 przez podatnika za dany okres.

W przypadku jednak gdy nabywca tej usługi nie poda numeru, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski (jeśli usługa wykonywana jest w kraju) świadczona usługa będzie opodatkowana w Polsce i będzie mieć zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 22%.

Ponadto organ podatkowy wskazuje, że istnieje możliwość odliczenia podatku związanego ze świadczeniem tych usług przez podatnika krajowego w zakresie, w jakim usługi te podlegałyby opodatkowaniu, gdyby zostały wykonane w kraju (podstawą odliczenia są wyłącznie krajowe faktury VAT).

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 8 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Jednocześnie tut. Izba Skarbowa informuje, że powyższa interpretacja dokonana jest dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu, a zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zakres obowiązków podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl