Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 maja 2004 r.
Małopolski Urząd Skarbowy
PP-I/446/KM/84/2004
Obowiązek wpłaty kaucji gwarancyjnej a zwrot różnicy podatku.

Pytanie podatnika

Kogo dotyczy obowiązek wpłaty kaucji w wysokości 250.000 PLN w celu możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie krótszym niż 180 dni?

Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.04.2004 r. doręczone do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 05.04.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Przedmiotem zapytania podatnika jest ustalenie, czy dotyczy go przepis traktujący o obowiązku wpłaty kaucji w kwocie 250 000 PLN w celu możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie krótszym niż 180 dni. Wnioskodawca następnie informuje, że jako podatnik VAT funkcjonuje od 1993 roku, wobec czego w jego ocenie ww. warunek nie dotyczy go. Według przedstawionego stanowiska Spółki, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje w terminie 60 dni bez wpłacania kaucji w wysokości 250 000 PLN.

Tut. Urząd na podstawie doręczonych informacji potwierdza stanowisko przedstawione przez Podatnika. Przepis art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stanowi, że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o transakcjach wewnątrzwspólnotowych i którzy zostali zarejestrowali jako podatnicy, termin zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87ust. 2 - 6 wydłuża się do 180 dni od daty złożenia rozliczenia. W myśl art. 97 ust. 7 ustawy stwierdza się, że ww. przepis nie ma zastosowania w przypadku złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 000 PLN.

Ponieważ Spółka, jak wynika z treści zapytania jest zarejestrowanym podatnikiem od 1993 roku, wobec powyższego uregulowania zawarte w art. 97 ust. 5 i 7 nie mają zastosowania do wymienionego przypadku. Spółka jest uprawniona do otrzymywania zwrotu na zasadach określonych w art. 87 ww. ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl