Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 lipca 2004 r.
Zastosowanie stawki 22% w odniesieniu do usług dostępu do Internetu i zwolnienia z podatku VAT usług dostępu do Internetu.
Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
PP I 443/1423/93/HCh/04

Pytanie podatnika

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy usługi dostępu do Internetu zarówno dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jak i osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik stosuje wobec niektórych odbiorców usług internetowych preferencyjne terminy płatności, tj. 60-dniowe, 45-dniowe. Ww. usługi rozliczane są z dołu, tj. po ich wykonaniu, a zatem istnieją przypadki, gdy za usługę wykonaną w marcu b. r., abonent Spółki otrzymał fakturę VAT płatną dopiero w miesiącu maju b r., a więc po wejściu w życie nowej ustawy o VAT.

Spółka ma wątpliwości w przedmiocie określenia momentu zastosowania stawki 22% w odniesieniu do usług dostępu internetu i zwolnienia z podatku VAT usług dostępu do Internetu, wymienionych w załączniku nr 4 pod poz. 13 i poz. 14 przedmiotowej ustawy.

Odpowiedź

W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych (usług dostępu do Internetu) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał, zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 r., z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie.

W nowej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) brak jest przepisów przejściowych, które szczegółowo regulowałyby zasady opodatkowania usług telekomunikacyjnych, które wykonane zostały w stanie prawnym obowiązującym do 30 kwietnia 2004 r., w stosunku do których obowiązek podatkowy nie powstał w tym okresie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W poz. 13 tego załącznika wymieniono usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury.

W poz. 14 natomiast tego załącznika wymieniono usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy.

Z powyższego unormowania wynika, że zwolnieniem objęte są usługi dostępu do Internetu dla wszystkich użytkowników indywidualnych, z wyjątkiem takich, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie dostępu do Internetu, przy czym tylko dostępu szerokopasmowego.

Od dnia 1 maja 2004 r., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - z wyjątkiem tych, które weszły w życie w terminach wcześniejszych - w przypadku wykonywania niektórych czynności, zmianie uległa wysokość stawek podatkowych, a także zasady ich opodatkowania. Zmiany te dotyczą jednakże czynności, które zostały wykonane (zakończone) po dniu 30 kwietnia 2004 r.

Uznać jednak należy, iż wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności. Zatem w przypadku czynności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, które wykonane zostały przez podatników przed dniem 1 maja 2004 r., dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał po dniu 30 kwietnia 2004 r. - czynności te podlegają również zwolnieniu od podatku od towarów i usług, które obowiązywało w momencie ich wykonania, tj. przed dniem 1 maja 2004 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl