PP-B/406z-8/06/AK - Zakres i sposób zastosowania przepisów art. 146 ust.1 pkt 2 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) w odniesieniu do świadczonych usług montażu, konserwacji oraz remontu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 czerwca 2006 r. Izba Skarbowa w Poznaniu PP-B/406z-8/06/AK Zakres i sposób zastosowania przepisów art. 146 ust.1 pkt 2 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) w odniesieniu do świadczonych usług montażu, konserwacji oraz remontu.

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 7 kwietnia 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald z dnia 28 marca 2006 r., znak BP/443-177/05 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

Pismem z dnia 16 grudnia 2005 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w odniesieniu do świadczonych usług montażu, konserwacji oraz remontach:

-

bram garażowych w garażach wolnostojących,

-

bram wjazdowych na posesje,

-

parkanów,

-

szlabanów spełniających funkcję bramy, oraz usług polegających na modernizacji bram.

W ocenie podatnika usługi te jako związane z obiektami małej architektury zaliczanej do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 28 marca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald udzielił interpretacji w powyższym zakresie uznając stanowisko podatnika za błędne.

W dniu 07 kwietnia 2006 r. wniesione zostało zażalenie, w którym skarżący podtrzymując stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 16 lutego 2005 r. zmienia swoje stanowisko w sprawie stwierdzając, iż wymienione we wniosku obiekty mieszczą się w pojęciu "obiektów budownictwa mieszkaniowego". Ponadto w zażaleniu strona zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie, czy wymienione w ww. wniosku prace budowlano - montażowe traktować należy jako prace wykonane w obiekcie budownictwa mieszkaniowego czy w ramach infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, czy też traktować te prace jako nie związane z budownictwem mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Definicję robót budowlano - montażowych oraz infrastruktury towarzyszącej zawiera przepis art. 146 ust. 2 i 3 tejże ustawy i tak przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą rozumie się:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

Na potrzeby omawianej ustawy w art. 2 pkt 12 tej ustawy zdefiniowano pojęcie obiektów budownictwa mieszkaniowego są to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielo-mieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W postępowaniu przed organem I instancji przedmiotowa sprawa rozpatrywana była w aspekcie zaliczenia wykonywanych przez podatnika usług do robót budowlano - montażowych (remontowych) związanych z infrastrukturą towarzyszącą zaklasyfikowaną przez podatnika jako obiekty małej architektury. Ponieważ w cyt. wyżej ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniowano pojęcia małej architektury posiłkowo w zaskarżonym postanowieniu odwołano się do definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). W zakresie tej definicji nie zostały wyszczególnione obiekty wymienione w zapytaniu podatnika. Natomiast niektóre z tych obiektów takie jak płoty, ogrodzenia zaliczone zostały do urządzeń budowlanych (por. art. 3 pkt 4 i 9), co świadczy o tym, iż nie są to obiekty małej architektury. Poza tym z przepisu art. 146 wyraźnie wynika, że nie ma zastosowania do robót modernizacyjnych.

Reasumując nie można więc zmienić postanowienia organu podatkowego w zakresie nie uznania stanowiska podatnika.

Jednocześnie z uwagi na złożoność cyt. art. 146 ustawy o p.t.u. dodatkowo wyjaśniam:

Niewątpliwie opodatkowaniu stawką 7% podlegają roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej (czyli w stosunku do powstających obiektów) oraz remont i roboty konserwacyjne (czyli związane z już istniejącymi obiektami). Dla uznania, które obiekty są obiektami budownictwa mieszkaniowego ustawodawca wskazał na Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych. Natomiast według cyt. ustawy Prawo budowlane obiektem budowlanym jest:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowle stanowiące całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1).

Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym noszą miano urządzeń budowlanych jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, a ich celem jest zapewnienie możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 3 pkt 9). Z kolei pod pojęciem małej architektury rozumie się niewielkie obiekty, w szczególności:

a.

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b.

posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c.

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki (art. 3 pkt 4).

Z powyższego wynika, że definicję infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu stworzono na potrzeby ustawy o p.t.u. i wykorzystano pojęcia i ich znaczenie z ustawy Prawo budowlane.

Powoduje to konieczność u świadczącego usługi dokonania wnikliwej analizy czynności, która jest przedmiotem świadczenia.

W postępowaniu w zakresie interpretacji przepisów nie mają jednak zastosowania przepisy z zakresu postępowania dowodowego. Nie podlega ocenie ze strony organu podatkowego prawidłowość klasyfikacji usług, czy też jak w niniejszej sprawie ewentualnego powiązania obiektu, w którym wykonywana jest usługa z budownictwem mieszkaniowym. Na podstawie zaś przedstawionego stanu faktycznego zawartego we wniosku nie można kategorycznie stwierdzić, iż każdy rodzaj z wymienionych przez stronę obiektów stanowi infrastrukturę towarzyszącą, czy też należy go uznać za obiekt budownictwa mieszkaniowego. Dany obiekt należy klasyfikować indywidualnie zgodnie z powołanymi kryteriami.

Organ podatkowy w wydanych na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej postanowieniach winien dokonać jedynie interpretacji przepisów prawa podatkowego, gdyż nie jest organem uprawnionym do dokonywania wykładni w zakresie klasyfikacji usług (obiektów) poza tym to na podatniku ciąży obowiązek prawidłowej klasyfikacji przedmiotu sprzedaży (usługi).

Jeżeli więc podatnik może wykonywane czynności określić jako mające związek z obiektami budownictwa mieszkaniowego bądź infrastruktury towarzyszącej, tzn. są niezbędne do prawidłowego korzystania z obiektów budownictwa mieszkaniowego, są z nimi funkcjonalnie powiązane (wynika to z dokumentacji), uprawniony będzie do zastosowania stawki podatku w wysokości 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o p.t.u.

Odnośnie powoływanego w zażaleniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald z dnia 21 lipca 2004 r., znak BPII/443-164/2004 zawierającego informację w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdzam, iż pismo to zostało wydane w innym trybie, tj. na podstawie przepisów - Ordynacji podatkowej obowiązujących do dnia 31 grudnia 2004 r. i dotyczy konkretnego zapytania oraz konkretnego stanu faktycznego ujętego w innym aspekcie niż zakres niniejszego postępowania.

Orzeczono zatem jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Nie jest natomiast wiążąca dla podatnika (por. art. 14b § 1 i 2 - Ordynacji podatkowej).

W przypadku zmiany przepisów podatkowych interpretacja przestaje wiązać.

Wykonanie niniejszej decyzji podlega wstrzymaniu do dnia upływu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego; w przypadku złożenia skargi do czasu zakończenia postępowania przed tym sądem (por. art. 14 § 6 - O.p.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl