Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 stycznia 1997 r.
Ministerstwo Finansów
PP 7-7253/83/97/JC

W związku z upływem terminu czasowego odroczenia obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych nadleśnictw i leśnictw uważam za zasadne dalsze jego przesunięcie do dnia 31 grudnia 1998 r. ze względu na specyfikę działalności wymienionych podatników. Odroczenie omawianego terminu może nastąpić na indywidualne wnioski jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych składane do właściwych urzędów skarbowych w celu rozpatrzenia w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486, z późn. zm.).

Odpowiednia decyzja w tej sprawie może być wydana przez właściwy urząd skarbowy, z zastrzeżeniem braku zaległości podatkowych.

Opublikowano: Por.VAT 1998/6/52