PP/44367/05/P/67/05 - Dokumentowanie obciążania dostawcy wadliwego towaru kosztami związanymi z jego naprawą

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 grudnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Kole PP/44367/05/P/67/05 Dokumentowanie obciążania dostawcy wadliwego towaru kosztami związanymi z jego naprawą

Pytanie podatnika

Czy w przypadku, gdy dostawca towaru na zwrócony wyrób sporządza Spółce korektę faktury zakupu materiałów, Spółka prawidłowo postępuje obciążając dostawcę materiału poniesionymi kosztami przez Spółkę na podstawie faktur VAT z zastosowaniem 22 % podatku VAT - czy też poniesionymi kosztami należy obciążyć dostawcę jako odszkodowanie za poniesione przez Spółkę koszty, rozliczone Notą Księgową bez naliczania podatku VAT?

Postanowienie

Na podstawie:

- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),

- art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, organ podatkowy udziela interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej we wniosku z dnia 12.10.2005 r. oceniając stanowisko Spółki jako nieprawidłowe w pierwszej części zapytania, natomiast prawidłowe w drugiej jego części.

Uzasadnienie

Dnia 20.10.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole wszczął postępowanie podatkowe w trybie art. 165 § 1 i § 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka zakupuje stal, która jest cięta na ciętki i następnie przekazywana do dalszej obróbki. Przerób stali dokonywany jest przez firmy zewnętrzne, które po wykonaniu wyrobu obciążają Spółkę kosztami wykonanych usług na podstawie faktur VAT. Wyrób gotowy dostarczany jest odbiorcy według zamówienia przy użyciu własnego bądź wynajętego transportu. Zdarza się, że: 1. odbiorcy reklamują otrzymane wyroby co do jakości (wadliwy materiał, nieprawidłowa obróbka). Po pozytywnym zakończeniu czynności reklamacyjnych sprzedany wyrób odbiorca zwraca Spółce, bądź dokonuje naprawy we własnym zakresie i wówczas obciąża Spółkę kosztami w postaci Noty Księgowej. Jeżeli odbiorca dokona zwrotu wadliwego wyrobu, Spółka wystawia dla niego korektę faktury sprzedaży. Jednocześnie wadliwy wyrób gotowy Spółka reklamuje i przekazuje do dostawcy materiału (w przypadku wady materiałowej). Dostawca na zwrócony wyrób sporządza Spółce korektę faktury zakupu materiałów. Spółka natomiast obciąża dostawcę materiału poniesionymi kosztami (cięcia, grzania, kucia, obróbki mechanicznej, przesyłki, transportu własnego i obcego) na podstawie faktur VAT z zastosowaniem 22 % podatku VAT. odbiorca reklamując wyrób gotowy nie zwraca go lecz dokonuje dodatkowej naprawy we własnym zakresie obciążając Spółkę Notą Księgową bez podatku, traktując tę czynność jako odszkodowanie. W takim przypadku poniesionymi kosztami Spółka obciąża dostawcę materiału bądź wykonawcę usługi również w formie odszkodowania Notą Księgową bez podatku VAT.

Na tle powyższych okoliczności faktycznych strona formułuje własne stanowisko, z którego wynika, że obciążenie dostawcy poniesionymi kosztami na podstawie faktury VAT jest prawidłowe, natomiast przeniesienie kosztów na dostawcę materiału, bądź dostawcę usług reklamowanych wyrobów następuje w formie Noty Księgowej. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego powołane w sentencji postanowienia. Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący: W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem VAT transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnym założeniem, że opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów. Przedstawiony przez stronę stan faktyczny dotyczy wadliwego wykonania usługi, gdy wada ujawnia się po odbiorze jej przez nabywcę. Obciążanie dostawcy wadliwego towaru kosztami związanymi z jego naprawą stanowi odszkodowanie z tytułu wad wykonanych usług. Koszty te stanowią bowiem dla podatnika szkodę poniesioną przez niego wskutek dostarczenia materiału wadliwego - nieprzydatnego do wytworzenia wyrobu gotowego. Rekompensując odbiorcy towaru te koszty, kontrahenci naprawiają tylko szkodę powstałą u niego, a nie płacą za świadczenia wykonywane na ich rzecz. W przypadku obciążania dostawców powyższymi kosztami po stronie pobierającego te opłaty brak jest świadczenia na rzecz kontrahenta (dostawcy wadliwego towaru), czyli brak jest elementu konstytutywnego czynności świadczenia usług. A zatem obciążanie dostawców tymi kwotami nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zapłata za wyrządzone szkody, poniesione przez kogoś straty jest w świetle regulacji Kodeksu cywilnego odszkodowaniem. Z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 361 K.c.) wynika, iż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikała szkoda. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W konsekwencji od kwot pobieranych od dostawców pokrywających wydatki poniesione przez odbiorcę na obróbkę materiału podatnik nie powinien naliczać podatku od towaru i usług, gdyż nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 5 ustawy o VAT. Pobranie tych kwot nie może być dokumentowane fakturami VAT jedynie czynność ta może zostać udokumentowana tzw. notą obciążeniową lub innym dokumentem księgowym. Biorąc pod uwagę powyższe, czynności dotyczące obciążenia kosztami dostawcy materiału nie znajdują uzasadnienia w ustawie o VAT i są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zatem prawidłowa jest forma rozliczenia przedstawiona przez stronę w drugiej części zapytania co oznacza, iż również w sytuacji opisanej w pierwszej części zapytania, należy wystawić notę obciążeniową lub inny dokument księgowy nie będący fakturą VAT dla udokumentowania tych czynności. Przedmiotowa interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie informuje o zmianie stanu prawnego. Do czasu zmiany lub uchylenia przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla Spółki, wiąże natomiast tut. organ podatkowy i właściwy miejscowo organ kontroli skarbowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl