Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 lipca 2004 r.
Złożenie weksla jako zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
PP-4430/85/2004

Pytanie podatnika

Czy złożenie weksla będzie skuteczną formą zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT (dot. art. 19 ust. 12 pkt 2).

Odpowiedź

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

Odpowiednie zastosowanie w takiej sytuacji mają również postanowienia art. 19 ust. 12 pkt 2 ustawy w myśl których, jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano co najmniej 50 % ceny podatnik jest obowiązany przedstawić w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak również ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nie precyzują form, w jakich winno być dokonane zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa powyżej, w opinii tut. organu podatkowego wskazane przez podatnika zabezpieczenie w formie złożenia weksla zawierającego cechy określone w art. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282) będzie prawidłowym zabezpieczeniem czyniącym zadość postanowieniom art. 19 ust. 12 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl